English

Objekt poloprevádzok

Objekt poloprevádzok (otvorený 1.1.1993) je určený pre vývoj a overenie potravinárskych technológií. Vo fermentačnej časti možno vykonávať a optimalizovať aeróbne a anaeróbne fermentácie v zariadeniach s objemom 5, 10, 20, 100, 130 a 1400 l. Vyprodukovanú biomasu a metabolity možno ďalej spracovávať v separačnej časti, ktorá je vybavená prietokovými a diskontinuálnymi odstredivkami, dekantérmi, naplavovacími, doskovými a membránovými filtrami, absorpčnými kolónami, vysokotlakovým homogenizátorom, extraktormi, vákuovými odparkami, rektifikačnou kolónou, zariadeniami pre reverznú osmózu a molekulovú destiláciu, vibrofluidnou a rozprašovacou sušiarňou a lyofilizátorom. Všetky zariadenia môžu spracovávať denne niekoľko 100 kg suroviny.

V poloprevádzkových zariadeniach možno na princípe moderných jednotkových operácií uskutočňovať nielen overovaciu výrobu, ale aj získať údaje a bilancie pre know-how, vyhotovenie procesových kníh a optimalizovanie technologických parametrov.

Takto komplexne bola na úrovni poloprevádzky overená napr. výroba prírodných antokyánových farbív z bazy čiernej, výliskov modrých kultivarov hrozna, arónie čiernoplodej, čiernych ríbezlí, pre ktoré sú spracované procesové knihy, vzorky v množstve niekoľko stoviek kilogramov boli poskytnuté na overenie pri výrobe cukroviniek, nealkoholických nápojov, lekvárov a džemov. Na koncentráty farbív sú k dispozícii hygienické atesty a povolenia Ministerstva zdravotníctva SR. Postupy a výrobky sú patentovo chránené.

Podobne bola komplexne riešená principiálne nová technológia rafinácie kukuričného klíčkového oleja umožňujúca zachovať jeho vysokú biologickú hodnotu.


<-- SPÄŤ