English

Profil verejného obstarávateľa

Výskumný ústav potravinársky (ďalej len VUP) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom oddelenie ekonomiky. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a tiež ako členovia komisií. VUP zabezpečuje zadávanie zákaziek aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo vestníku verejného obstarávania a vo svojom profile verejného obstarávania.


<-- SPÄŤ