English

Vedecké publikácie

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2015

BLAŽEKOVÁ, L. – POLAKOVIČOVÁ, P. – MIKUŠOVÁ, L. – KUKUROVÁ, K. – SAXA, V. – CIESAROVÁ, Z. – ŠTURDÍK, E.:

Development of innovative health beneficial bread using a fermented fibre-glucan product. (Vývoj inovovaného zdraviu prospešného chleba s fermentovaným vlákninovo-glukánovým produktom.) Czech Journal of Food Sciences, 33, 2015, č. 2, s. 118–125. ISSN: 1212-1800. DOI: 10.17221/42/2014-CJFS.

BREŽNÁ, B. – ŠMÍD, J. – COSTA, J. – RADVANSZKY, J. – MAFRA, I. – KUCHTA, T.:

In silico and experimental evaluation of DNA-based detection methods for the ability to discriminate almond from other Prunus spp.. (In silico a experimentálne hodnotenie metód založených na analýze DNA z hľadiska schopnosti odlíšiť mandle od iných Prunus spp..) Molecular and Cellular Probes, 29, 2015, č. 2, s. 99–115. ISSN: 0890-8508. DOI: 10.1016/j.mcp.2014.11.006. 

CARIDI, A. – SIDARI, R. – KRAKOVÁ, L. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D.:

Assessment of color adsorption by yeast using grape skin agar and impact on red wine color. (Stanovenie adsorbcie sfarbenia kvasinkami použitím agaru s hroznovými šupkami a vplyv na červenú farbu vína.) Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 49, 2015, č. , s. 195–203. ISSN: 1151-0285.

DE MEDICI, M. – KUCHTA, T. – KNUTSSON, R. – ANGELOV, A. – AURICCHIO, B. – BARBANERA, M. – DIAZ-AMIGO, C. – FIORE, A. – KUDIRKIENE, E. – HOHL, A. – HORVATEK TOMIC, D. – GOTCHEVA, V. – POPPING, B. – PRUKNER-RADOVCIC, E. – SCARAMAGLIA, S. – SIEKEL, P. – TO, K. A. – WAGNER, M.:

Rapid methods for quality assurance of foods: the next decade with polymerase chain reaction (PCR)-based food monitoring. (Rýchle metódy na zabezpečenie kvality potravín: nasledujúca dekáda s monitorovaním potravín pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).) Food Analytical Methods, 8, 2015, č. 2, s. 255–271. ISSN: 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-014-9915-6.

KOREŇOVÁ, J. – REŠKOVÁ, Z. – VÉGHOVÁ, A. – KUCHTA, T.:

Tracing Staphylococcus aureus in small and medium-sized food-processing factories on the basis of molecular sub-species typing. (Sledovanie Staphylococcus aureus v malých a stredných potravinárskych výrobniach na základe molekulárno-biologickej poddruhovej typizácie.) International Journal of Environmental Health Research, 25, 2015, č. 4, s. 384–392. ISSN: 0960-3123. DOI: 10.1080/09603123.2014.958135. 

MUHTEREM-UYAR, M. – DALMASSO, M. – BOLOCAN, A. S. – HERNANDEZ, M. – KAPETANAKOU, A. E. – KUCHTA, T. – MANIOS, S. G. – MELERO, B. – MINAROVIČOVÁ, J. – NICOLAU, A. I. – ROVIRA, J. – SKANDAMIS, P. N. – JORDAN, K. – RODRÍGUEZ-LÁZARO, D. STESSL, B. – WAGNER, M.:

Environmental sampling for Listeria monocytogenes control in food processing facilities reveals three contamination scenarios. (Vzorkovanie prostredia potravinárskych výrobní poukazuje na tri scenáre kontaminácie baktériou Listeria monocytogenes.) Food Control, 51, 2015, č. , s. 94–107. ISSN: 0956-7135. DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.10.042. 

PARK, Y. S. – POLOVKA, M. – MARTINEZ-AYALA, A. L. – GONZÁLEZ-AGUILAR, G. A. – HAM, K.-S. – KANG, S.-G. – PARK, Y.-K. – HEO, B.-G. – NAMIESNIK, J. – GORINSTEIN, S.:

Fluorescence studies by quenching and protein unfolding on the interaction of bioactive compounds in water extracts of kiwi fruit cultivars with human serum albumin. (Fluorescenčné štúdie interakcie bioaktívnych látok vo vodných extraktoch kultivarov kivi s ľudským sérovým albumínom pomocou zhášania radikálov a rozkladu proteínov.) Journal of Luminescence, 160, 2015, č. 1, s. 71–77. ISSN: 0022-2313. DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.11.044. 

PARK, Y. S. – POLOVKA, M. – SUHAJ, M. – HAM, K.-S. – KANG, S.-G. – PARK, Y.-K. – ARANCIBIA-AVILA, P. –TOLEDO, F. – SÁNCHEZ, M. R. – GORINSTEIN, S.:

The postharvest performance of kiwi fruit after long cold storage. (Správanie sa kiwi počas dlhodobého skladovania v chlade.) European Food Research and Technology, 241, 2015, č. 5, s. 601–613. ISSN: 1438-2385. DOI: 10.1007/s00217-015-2487-x. 

PRZYGODZKA, M. – PISKULA, M. K. – KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – ZIELINSKI, H.:

Factors influencing acrylamide formation in rye, wheat and spelt breads. (Faktory ovplyvňujúce tvorbu akrylamidu v ražnom, pšeničnom a špaldovom chlebe.) Journal of Cereal Science, 65, 2015, č. , s. 96–102. ISSN: 0733-5210. DOI: 10.1016/j.jcs.2015.06.011. 

SURANOVÁ, M. – SEMANOVÁ, J. – SKLÁRŠOVÁ, B. – ŠIMKO, P.:

Application of accelerated solvent extraction for simultaneous isolation and pre-cleaning up procedure during determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products. (Využitie urýchlenej extrakcie rozpúšťadlom na simultánnu izoláciu a prečistenie extraktu pri stanovení polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových produktoch.) Food Analytical Methods, 8, 2015, č. 4, s. 1014–1020. ISSN: 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-014-9977-5. 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – Rok 2015

LEJKOVÁ, J. – KOREŇOVÁ, J. – ŽENIŠOVÁ, K. – VALÍK, Ľ. – KUCHTA, T.:

Isolation of autochthonous lactic acid bacteria from ewes’ lump cheese, bryndza cheese and barrelled ewes’ cheese, and their characterization using Fourier transform infrared spectroscopy. (Izolácia autochtónnych baktérií mliečneho kysnutia z ovčieho hrudkového syra, bryndze a sudovaného ovčieho syra, a ich charakterizácia použitím infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou.) Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 4, s. 308–313. ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260. 

ŠAKOVÁ, N. – SÁDECKÁ, J. – LEJKOVÁ, J. – PUŠKÁROVÁ, A. – KOREŇOVÁ, J. – KOLEK, E. – VALÍK, Ľ. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D.:

Characterization of May bryndza cheese from various regions in Slovakia based on microbiological, molecular and principal volatile odorants examination. (Charakterizácia májovej bryndze z rôznych oblastí Slovenska na základe mikrobiologického a molekulárnobiologického hodnotenia, a analýzy prchavých odorantov.) Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 3, s. 239–251. ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260. 

ŠMÍD, J. – GODÁLOVÁ, Z. – PIKNOVÁ, Ľ. – SIEKEL, P. – KUCHTA, T.:

Semi-quantitative estimation of soya protein-based additives in meat products using real-time polymerase chain reaction. (Semikvantitatívne stanovenie sójových proteínových aditív v mäsových výrobkoch použitím priebežne monitorovanej polymerázovej reťazovej reakcie.) Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 2, s. 165–170. ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260.

TOPOĽSKÁ, D – VALACHOVÁ, K. – RAPTA, P. – ŠILHÁR, S. – PANGHYOVÁ, E. – HORVÁTH, A. – ŠOLTÉS, L.:

Antooxidative properties of Sambucus nigra extract. (Antooxidačné vlastnosti extraktu z bazy čiernej (Sambucus nigra).) Chemical Papers, 69, 2015, č. 9, s. 1202–1210. ISSN (print): 0366-6352, ISSN (online): 1336-9075. DOI: 10.1515/chempap-2015-0138. 2015-0138.xml>

VÉGHOVÁ, A. – KOREŇOVÁ, J. – MINAROVIČOVÁ, J. – DRAHOVSKÁ, H. – SIEKEL, P. – KACLÍKOVÁ, E.:

Isolation and characterization of Listeria monocytogenes from the environment of three ewes’ milk processing factories in Slovakia. (Izolácia a charakterizácia Listeria  monocytogenes z prostredia výroby ovčieho hrudkového syra na Slovensku.) Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, č. 3, s. 252–259. ISSN (print): 1336-8672, ISSN (online): 1338-4260.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS – Rok 2015

PRZYGODZKA, M. – ZIELINSKI, H. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – LAMPARSKI, G.:

Study on sensory quality, antioxidant properties, and maillard reaction products formation in rye-buckwheat cakes enhanced with selected spices. (Štúdium senzorickej kvality, antioxidačných vlastností a tvorby produktov Maillardovej reakcie v ražno-pohánkových koláčoch s vybranými koreninami.) Journal of Chemistry, 2015, 2015, Article ID 418639. ISSN (print): 2090-9063, ISSN (online): 2090-9071. DOI: 10.1155/2015/418639. 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS – Rok 2015

KUKUROVÁ, K. – CONSTANTIN, O.E. – DUBOVÁ, Z. – TOBOLKOVÁ, B. – SUHAJ, M. – NYSTAZOU, Z. – RAPEANU, G. – CIESAROVÁ, Z.:

Acrylamide content and antioxidant capacity in thermally processed fruit products. (Obsah akrylamidu a antioxidačná kapacita v tepelne spracovaných ovocných produktoch.) Potravinarstvo, 9, 2015, č. 1, s. 90–94. ISSN: 1338-0230. DOI: 10.5219/423. 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2014

CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – MIKUŠOVÁ, L. – BASIL, E. – POLAKOVIČOVÁ, P. – DUCHOŇOVÁ, L. – VLČEK, M. – ŠTURDÍK, E.:

Nutritionally enhanced wheat-oat bread with reduced acrylamide level. (Nutrične obohatený pšenično-ovsený chlieb s redukovaným obsahom akrylamidu.) Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 6, 2014, č. 3, s. 327–334. ISSN 1757-8361 (Print), 1757-837X (Online). doi: 10.3920/QAS2013.0371. 

CONSTANTIN, O. E. – KUKUROVÁ, K. – NEAGU, C. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – CIESAROVÁ, Z. – RÂPEANU, G.:

Modelling of acrylamide formation in thermally treated red bell peppers (Capsicum annuum L.). (Modelová štúdia tvorby akrylamidu v tepelne spracovanej cervenej paprika  (Capsicum annuum L.).) European Food Research and Technology, 238, 2014, č. 1, s. 149–156. ISSN 1438-2377. doi: 10.1007/s00217-013-2086-7. 

DALMASSO, M. – BOLOCAN, A. S. – HERNANDEZ, M. – KAPETANAKOU, A. E. – KUCHTA, T. – MANIOS, S. G. – MELERO, B. – MINAROVIČOVÁ, J. – MUHTEREM, M. – NICOLAU, A. I. – ROVIRA, J. – SKANDAMIS, P. N. – STESSL, B. – WAGNER, M.:

Comparison of polymerase chain reaction methods and plating for analysis of enriched cultures of Listeria monocytogenes when using the ISO11290-1 method. (Porovnanie polymerázovej reťazovej reakcie a kultivácie na agarových médiách pri analýze rozmnožených kultúr Listeria monocytogenes v rámci metódy podľa ISO11290-1.) Journal of Microbiological Methods, 98, 2014, č. , s. 8–14. ISSN 0167-7012. doi: 10.1016/j.mimet.2013.12.018. 

GIČOVÁ, A. – ORIEŠKOVÁ, M. – OSLANECOVÁ, L. – DRAHOVSKÁ, H. – KACLÍKOVÁ, E.:

Identification and characterization of Cronobacter strains isolated from powdered infant foods. (Identifikácia a charakterizácia kmeňov Cronobacter spp. isolovaných z dojčenskej mliečnej výživy.) Letters in Applied Microbiology, 58, 2014, č. 3, s. 242–247. ISSN 0266-8254. doi: 10.1111/lam.12179. 

KUCHTA, T. – KNUTSSON, R. – FIORE, A. – KUDIRKIENE, E. – HÖHL, A. – HORVATEK TOMIC, D. – GOTCHEVA, V. – PÖPPING, B. – SCARAMAGLI, S. – TO KIM, A. – WAGNER, M. – DE MEDICI, D.:

A decade with nucleic acid-based microbiological methods in safety control of foods. (Dekáda s mikrobiologickými metódami na hodnotenie bezpečnosti potravín, založenými na analýze nukleových kyselín.) Letters in Applied Microbiology, 59, 2014, č. 3, s. 263–271. ISSN 0266-8254. doi: 10.1111/lam.12283. 

LAKNEROVÁ, I. – ZDEŇKOVÁ, K. – PURKRTLOVÁ, S. – PIKNOVÁ, Ľ. – VYROUBALOVÁ, Š. – HANÁK, P.:

Interlaboratory identification of Black seabream (Spondyliosoma cantharus) as a model species on basis of polymerase chain reaction targeting the second intron of the parvalbumin gene.. (Medzilaboratórna identifikácia Pražmy čiernej (Spondyliosoma cantharus) ako modelového druhu metódou polymerázovej reťazovej reakcie orientovanej na druhý intrón génu pre parvalbumín.) Journal of Food Quality, 37, 2014, č. 6, s. 429–436. ISSN 1745-4557. doi: 10.1111/jfq.12114.

MIKUŠOVÁ, L. – CIESAROVÁ, Z. – HROMÁDKOVÁ, Z. – VALACHOVIČOVÁ, M. – PENESOVÁ, A. – KAJABA, I. – HOLUBKOVÁ, A. – KRAJČÍOVÁ, Ľ. – MISLOVIČOVÁ, D. – BOBRÍK, M. – ŠTURDÍK, E.:

Novel cereal fibre drink as a tool for civilisation disease prevention. (Nový cereálny vlákninový nápoj ako nástroj v prevencii civilizačných chorôb.) Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 6, 2014, č. 3, s. 357–366. ISSN 1757-8361 (Print), 1757-837X (Online). doi: 10.3920/QAS2013.0372. 

PANGALLO, D. – ŠAKOVÁ, N. – KOREŇOVÁ, J. – PUŠKÁROVÁ, A. – KRAKOVÁ, L. – VALÍK, L. – KUCHTA, T.:

Microbial diversity and dynamics during the production of May bryndza cheese. (Diverzita a dynamika mikroorganizmov počas výroby májovej bryndze.) International Journal of Food Microbiology, 170, 2014, č. , s. 38–43. ISSN 0168-1605. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.10.015. 

PORUBSKÁ, J. – GIERTLOVÁ, A. – MOROCHOVIČOVA, M. – KOVÁČIKOVÁ, E. – PORUBSKÝ, O.:

The Slovak national food composition database: New management system DaRiS. (Slovenská národná databáza zloženia potravín: nový databázový riadiaci system DaRiS.) Journal of Food Composition and Analysis, 34, 2014, č. 1, s. 26–38. ISSN 0889-1575. doi: 10.1016/j.jfca.2014.02.007. 

PRZYGODZKA, M. – ZIELIŃSKA, D. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – ZIELIŃSKI, H.:

Comparison of methods for evaluation of the antioxidant capacity and phenolic compounds in common spices. (Porovnanie metód stanovenia antioxidačnej capacity a fenolických zlúčenín v bežných koreninách.) LWT – Food Science and Technology, 58, 2014, č. 2, s. 321–326. ISSN 0023-6438. doi: 10.1016/j.lwt.2013.09.019.

REŠKOVÁ, Z. – KOREŇOVÁ, J. – KUCHTA, T.:

Effective application of multiple locus variable number of tandem repeats analysis to tracing Staphylococcus aureus in food-processing environment. (Efektívna aplikácia analýzy variabilného počtu tandemových opakovaní vo viacerých lókusoch pri sledovaní Staphylococcus aureus v prostredí výroby potravín.) Letters in Applied Microbiology, 58, 2014, č. 4, s. 376–383. ISSN 0266-8254. doi: 10.1111/lam.12200. 

SÁDECKÁ, J. – KOLEK, E. – PANGALLO, D. – VALÍK, L. – KUCHTA, T.:

Principal volatile odorants and dynamics of their formation during the production of May Bryndza cheese. (Hlavné prchavé odoranty a dynamika ich tvorby počas výroby májovej bryndze.) Food Chemistry, 150, 2014, č. , s. 301–306. ISSN 0308-8146. doi: 10.1016/j.foodchem.2013.10.163. 

TOBOLKOVÁ, B. – POLOVKA, M. – BELAJOVÁ, E. – KOREŇOVSKÁ, M. – SUHAJ, M.:

Possibilities of organic and conventional wines differentiation on the basis of multivariate analysis of their characteristics (EPR, UV-Vis, HPLC and AAS study). (Možnosti diferenciácie ekologických a konvenčných vín na základe multivariační analýzy ich charakteristík.) European Food Research and Technology, 239, 2014, č. 3, s. 441–451. ISSN 1438-2385. doi: 10.1007/s00217-014-2237-5. 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – Rok 2014

SÁDECKÁ, J. – POLOVKA, M. – KOLEK, E. – BELAJOVÁ, E. – TOBOLKOVÁ, B. – DAŠKO, Ľ. – DUREC, J.:

Orange juice with pulp: impact of pasteurization and storage on flavour, polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity. (Pomarančová šťava s dužinou: vplyv pasterizácie a skladovania na jej organoleptické vlastnosti, polyfenoly, obsah kyseliny askorbovej a antioxidačnú aktivitu.) Journal of Food and Nutrition Research, 53, 2014, č. 4, s. 371–388. ISSN 1336-8672.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS – Rok 2014

ŽENIŠOVÁ, K. – CHOVANOVÁ, K. – CHEBEŇOVÁ-TURCOVSKÁ, V. – GODÁLOVÁ, Z. – KRAKOVÁ, L. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D. – BREŽNÁ, B.:

Mapping of wine yeast and fungal diversity in the Small Carpathian wine-producing region (Slovakia): evaluation of phenotypic, genotypic and culture-independent approaches. (Mapovanie diverzity vínnych kvasiniek a húb v Malokarpatskej vinárskej oblasti: hodnotenie fenotypových, genotypových a nekultivačných metód.) Annals of Microbiology, 64, 2014, č. 4, s. 1819–1828. ISSN 1590-4261. doi: 10.1007/s13213-014-0827-x.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13213-014-0827-x

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2014

DRAHOVSKÁ, H. – MINAROVIČOVÁ, J. – VÉGHOVÁ, A. – KACLÍKOVÁ, E.:

Genetic variability of Listeria monocytogenes strains persisting in food processing plants. (Genetická variabilita kmeňov Listeria monocytogenes perzistujúcich v potravinárskych prevádzkach.) In: The FEBS Journal, 281, 2014, Supplement 1, s. 660. ISSN 1742-4658 (online). (Special Issue: FEBS EMBO 2014 Conference, Paris, France, 30 August-4 September 2014) 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2013

CONSTANTIN, O. E. – KUKUROVÁ, K. – NEAGU, C. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – CIESAROVÁ, Z. – RÂPEANU, G.:

Modelling of acrylamide formation in thermally treated red bell peppers (Capsicum annuum L.). (Modelovanie tvorby akrylamidu v tepelne spracovanej červenej paprike (Capsicum annuum L.).) European Food Research and Technology, 238, 2014, č. 1, s. 149–156. ISSN 1438-2377. doi: 10.1007/s00217-013-2086-7. 

GIČOVÁ, A. – ORIEŠKOVÁ, M. – OSLANECOVÁ, L. – DRAHOVSKÁ, H. – KACLÍKOVÁ, E.:

Identification and characterization of Cronobacter strains isolated from powdered infant foods. (Identifikácia a charakterizácia kmeňov rodu Cronobacter izolovaných zo sušených dojčenských potravín.) Letters in Applied Microbiology, 58, 2013, č. 3, s. 242–247. ISSN 0266-8254. doi: 10.1111./lam.12179. 

GODÁLOVÁ, Z. – BERGEROVÁ, E. – SIEKEL, P.:

Effect of high temperature and pressure on quantification of MON 810 maize. (Vplyv vysokej teploty a tlaku na kvantifikáciu kukurice MON 810.) Czech Journal of Food Sciences, 31, 2013, č. 4, s. 376–381. ISSN 1212-1800. 

GORINSTEIN, S.– ARANCIBIA-AVILA, P. – TOLEDO, F. – NAMIESNIK, J. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – HAM, K.-S. – KANG, S.-G. – VEARASILP, K. – SUHAJ, M.:

Application of analytical methods for the determination of bioactive compounds in some berries. (Aplikácia analytických metód na stanovenie bioaktívnych látok v niektorom bobulovom ovocí.) Food Analytical Methods, 6, 2013, č. 2, s. 432–444. ISSN 1936-9751. doi: 10.1007/s12161-012-9453-z. 

HEO, B.G. – JANG, H.G. – CHO, J. Y. – NAMIESNIK, J. – JASTRZEBSKI, Z. – VEARASILP, K. – GONZÁLEZ-AGUILAR, G. – MARTINEZ-AYALA, A.L. – SUHAJ, M. – GORINSTEIN, S.:

Partial characterization of indigo (Polygonum tinctorium Ait.) plant seeds and leaves. (Parciálna charakterizácia semien a listov indiga (Polygonum tinctorium Ait.).) Industrial Crops and Products, 42, 2013, č. 1, s. 429–439. ISSN 0926-6690. doi: 10.1016/j.indcrop.2012.06.029. 

JANSKÁ, V. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

Quantification of hazelnut content in fillings of cakes and wafers using real-time polymerase chain reaction. (Kvantifikácia obsahu lieskových orechov v plnkách koláčov a oblátok použitím polymerázovej reťazovej reakcie.) Food Analytical Methods, 6, 2013, č. 5, s. 1492–1495. ISSN 1936-9751. doi: 10.1007/s12161-013-9663-z. 

KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – MOGOL, B. A. – AÇAR, O.C. – GÖKMEN, V.:

Raising agents strongly influence acrylamide and HMF formation in cookies and conditions for asparaginase activity in dough. (Kypriace látky výrazne ovplyvňujú tvorbu HMF a akrylamidu v sušienkach a podmienky aktivity asparaginázy v ceste.) European Food Research and Technology, 237, 2013, č. 1, s. 1–8. ISSN 1438-2377. doi: 10.1007/s00217-013-1976-z. 

LEXMAULOVÁ, H. – GABROVSKÁ, D. – RYSOVÁ, J. – ŠTUMR, F. – NETUŠILOVÁ, K. – BLAŽKOVÁ, M. – BULAWOVÁ, H. – BRYCHTA, J. – ŠUBRTOVÁ, Z. – PAVELKA, J. – IAMETTI, S. – BARCO, J.A.G.D. – QUESADA, J. M. – PARDO, E.S. – RESA, I.P. – TAKKINEN, K. – LAUKKANEN, M.-L. – PIKNOVÁ, L. – LANGERHOLC, T. – ČENČIČ, A. – BARŠOVÁ, S. – CUHRA, P. – PLICKA, J.

ELISA kit for peanut protein determination : Collaborative study. (Súprava ELISA na detekciu proteínov z arašidov : Spoločná štúdia.) Journal of AOAC International, 96, 2013, č. 5, s. 1041–1047. ISSN 1060-3271. doi: http://dx.doi.org/10.5740/jaoacint.12-474. 

PARK, Y. S. – IM, M. H. – CHOI, J.-H. – YIM, S.-H. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – SUHAJ, M. – GORINSTEIN, S.:

The effects of ethylene treatment on the bioactivity of conventional and organic growing 'Hayward' kiwi fruit. (Vplyv ošetrenia etelénom na bioaktivitu konvenčne a ekologicky pestovaného kivi 'Hayward'.) Scientia Horticulturae, 164, 2013, s. 589–595. ISSN 0304-4238. doi: 10.1016/j.scienta.2013.10.016. 

PRZYGODZKA, M. – ZIELIŃSKA, D. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – ZIELIŃSKI, H.:

Comparison of methods for evaluation of the antioxidant capacity and phenolic compounds in common spices. (Porovnanie metód stanovenia antioxidačnej capacity a fenolických zlúčenín v bežných koreninách.) LWT – Food Science and Technology, Available online 23 October 2013. ISSN 0023-6438. doi: 10.1016/j.lwt.2013.09.019. 

REŠKOVÁ, Z. – KOREŇOVÁ, J. – KUCHTA, T.:

Effective application of multiple locus variable number of tandem repeats analysis to tracing Staphylococcus aureus in food-processing environment. (Efektívna aplikácia multilokusovej analýzy tandemových repetícií s variabilným počtom na sledovanie Staphylococcus aureus v prostredí potravinárskej výroby.) Letters in Applied Microbiology, Article first published online 11.12.2013. ISSN 0266-8254. doi: 10.1111/lam.12200. 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – Rok 2013

ORIEŠKOVÁ, M. – GAJDOŠOVÁ, J. – ONDREÍČKOVÁ, K. – KACLÍKOVÁ, E. – STUCHLÍK, S. – TURŇA, J. – DRAHOVSKÁ, H.:

Function of thermotolerance genomic island in increased stress resistance of Cronobacter sakazakii. (Funkcia genomického ostrova termotolerancie pri zvýšenej rezistencii Cronobacter sakazakii na stres.) Journal of Food and Nutrition Research, 52, 2013, č. 1, s. 37–44. ISSN 1336-8672 (tlačené vydanie), ISSN 1338-4260 (online). 

POLOVKA, M. – SUHAJ, M.:

Classification and prediction of gamma-irradiation of ten commercial herbs and spices by means of multivariate evaluation of their extracts properties. Comparative study. (Klasifikácia a predikcia gama-ožiarenia desiatich komerčne dostupných liečivých rastlín a korenín na záklde multivariačného zhodnotenia vlastností ich extraktov. Komparatívna štúdia.) Journal of Food and Nutrition Research, 52, 2013, č. 1, s. 45–60. ISSN 1336-8672 (tlačené vydanie), ISSN 1338-4260 (online). 

SKLÁRŠOVÁ, B. – SEMANOVÁ, J. – SURANOVÁ, M. – ŠIMKO, P.:

New simplified procedure for isolation of benzo[a]pyrene from smoked sausages. (Nový zjednodušený postup na izoláciu benzo(a)pyrénu z údených klobás.) Journal of Food and Nutrition Research, 52, 2013, č. 2, s. 95–100. ISSN 1336-8672 (tlačené vydanie), ISSN 1338-4260 (online). 

TOBOLKOVÁ, B. – DUREC, J. – BELAJOVÁ, E. – MIHALÍKOVÁ, M. – POLOVKA, M. – SUHAJ, M. – DAŠKO, Ľ. – ŠIMKO, P.:

Effect of light conditions on physico-chemical properties of pineapple juice with addition of small pineapple pieces during storage. (Vplyv svetelných podmienok na fyzikálno-chemické vlastnosti ananásových štiav s obsahom malých kúskov ananásu v priebehu skladovania.) Journal of Food and Nutrition Research, 52, 2013, č. 3, s. 181–190. ISSN 1336-8672 (tlačené vydanie), ISSN 1338-4260 (online). 

http://www.vup.sk/en/index.php?mainID=2&navID=34&version=2&volume=52&article=1887

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS – Rok 2013

AČAI, P. – VALÍK, L. – LIPTÁKOVÁ, D. – MINAROVIČOVÁ, J.:

Modelling of Bacillus cereus distribution in pasteurized milk at the time of consumption. (Modelovanie distribucie Bacillus cereus v pasterizovanom mlieku v čase konzumácie.) Potravinárstvo, 7, 2013, č. 1, s. 63–66. ISSN 1337-0960. doi: 10.5219/264. 

KOREŇOVÁ, J. – REŠKOVÁ, Z.:

Izolácia, identifikácia a typizácia patogénov z výrobkov a prostredia SME. (Screening of Staphylococcus aureus persistent strains in food processing plants.) Potravinárstvo, 7, 2013, č. Special issue, s. 5–11. ISSN 1337-0960. 

MARKOVÁ, L. – BASIL, E. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – ŠIMKO, P.:

Vliv typu mouky a sacharidů na tvorbu akrylamidu v modelových sušenkách. (Influence of flour type and carbohydrates to the production of acrylamide in model cookies.) Potravinárstvo, 7, 2013, č. Special issue, s. 187–190. ISSN 1337-0960. 

MIKUŠOVÁ, M. – POLAKOVIČOVÁ, P. – DUCHOŇOVÁ, L. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – SAXA, V. – ŠTURDÍK, E.:

Pšenično-ovsený chlieb so zvýšenou nutričnou kvalitou a zníženým obsahom akrylamidu. (Wheat oat bread with enhanced nutritional quality and reduced acrylamide content.) Potravinárstvo, 7, 2013, č. Special issue, s. 191–194. ISSN 1337-0960. 

SÁDECKÁ, J.:

Prínos GC-olfaktometrie v analýze prírodných aróm - Benefits of gas chromatography - olfactometry in the analysis of natural aromas. (Prínos GC-olfaktometrie v analýze prírodných aróm – Benefits of gas chromatography – olfactometry in the analysis of natural aromas.) Potravinárstvo, 7, 2013, č. Special issue, s. 204–208. ISSN 1337-0960.

http://www.potravinarstvo.com/dokumenty/mc_march_2013/bezpecnost_potravin_rastlinneho_povodu/sadecka.pdf

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2013

DRAHOVSKÁ, H. – KAJSÍK, M. – ORIEŠKOVÁ, M. – OSLANECOVÁ, L. – KACLÍKOVÁ, E. – TURŇA, J.:

Characterization of Cronobacter bacteriophages as tools in food protection. (Charakterizácia bakteriofágov Cronobacter ako nástroja v bezpečnosti potravín.) In: Current Opinion in Biotechnology, 24, 2013, Supplement 1, s. S92. ISSN 0958-1669. 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2012

COSTA, J. – MAFRA, I. – KUCHTA, T. – OLIVEIRA, M. B. P. P.:

Single?tube nested real?time PCR as a new highly sensitive approach to trace hazelnut. (Jednoskúmavková vnorená PCR s priebežnou fluorometriou ako nový vysokocitlivý prístup na sledovanie lieskových orechov.) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, 2012, č. 2, s. 8103–8110. ISSN 0021-8561. doi: 10.1021/jf302898z. 

FLIS, S. – JASTRZEBSKI, Z. – NAMIESNIK, J. – ARANCIBIA-AVILA, P. – TOLEDO, F. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – SUHAJ, M. – TRAKHTENBERG, S. – GORINSTEIN, S.:

Evaluation of inhibition of cancer cell proliferation in vitro with different berries and correlation with their antioxidant levels by advanced analytical methods. (Hodnotenie proliferácie rakovinových buniek in vitro s bobuľovým ovocím a korelácie s ich antioxidačnou hladinou modernými analytickými metódami.) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 62, 2012, s. 68–78. ISSN 0731?7085. doi: 10.1016/j.jpba.2012.01.005. 

GORINSTEIN, S. – ARANCIBIA-AVILA, P. – TOLEDO, F. – NAMIESNIK, J. – LEONTOWICZ, H. LEONTOWICZ, M. – HAM, K. S. – KANG, S. G. – VEARASIL, K. – SUHAJ, M.:

Application of analytical methods for the determination of bioactive compounds in some berries. (Aplikácia analytických metód na stanovenie bioaktívnych látok v niektorom bobuľovom ovocí.) Food Analytical Methods, 2012. Published online 29. june 2012. ISSN 1936?9751. doi: 10.1007/s12161?012?9453?z. 

HROMÁDKOVÁ, Z. – PAULSEN, B. S. – POLOVKA, M. – KOŠŤÁLOVÁ, Z. – EBRINGEROVÁ, A.:

Structural features of two heteroxylan polysaccharide fractions from wheat bran with anti? complementary and antioxidant activities. (Štrukturálne vlastnosti dvoch frakcií heteroxylánových polysacharidov z pšeničných otrúb s anti?komplementárnou a antioxidačnou aktivitou.) Carbohydrate polymers, 2012. ISSN 09253467. doi: 10.1016/j.carbpol.2012.05.021. 

JANSKÁ, V. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

Semi?quantitative estimation of the walnut content in fillings of bakery products using real?time polymerase chain reaction with internal standard material. (Semikvantitatívne stanovenie obsahu vlašských orechov plnkách pekárskych výrobkov použitím polymerázovej reťazovej reakcie s priebežnou fluorometriou s interným štandardným materiálom.) European Food Research and Technology, 235, 2012, č. 6, s. 1033–1038. ISSN 1438?2377. doi: 10.1007/s00217?012?1832?6. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00217?012?1832?6

KIM, K. S. – HWANG, W. G. – JANG, H. G. – HEO, B. G. – SUHAJ, M. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – JASTRZEBSKI, Z. – TASHMA, Z. – GORINSTEIN, S.:

Assessment of Indigo (Polygonum tinctorium Ait.) water extracts’ bioactive compounds, and their antioxidant and antiproliferative activities. (Hodnotenie obsahu bioaktívnych látok, antioxidačnej a antiproliferatívnej aktivity vodných extraktov indiga (Polygonum tinctorium Ait.).) LWT ? Food Science and Technology, 46, 2012, č. 2, s. 500–510. ISSN 0023?6438. doi: 10.1016/j.lwt.2011.11.017.

KOŠŤÁLOVÁ, Z. – HROMÁDKOVÁ, Z. – EBRINGEROVÁ, A. – POLOVKA, M. – MICHAELSEN, T. E. – PAULSEN, B. S.:

Polysaccharides from the Styrian oil?pumpkin with antioxidant and complement?fixing activity. (Polysacharidy z štajerskej olejovej tekvice s antioxidačným komplement?fixačným účinkom.) Industrial Crops and Products, 41, 2013, č. 1, s. 127–133. ISSN 0926?6690. doi: 10.1016/j.indcrop.2012.04.029.

KRAKOVÁ, L. – CHOVANOVÁ, K. – ŽENIŠOVÁ, K. – TURCOVSKÁ, V. – BREŽNÁ, B. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D.:

Yeast diversity investigation of wine?related samples from two different Slovakian wine? producing areas through a multistep procedure. (Štúdium kvasinkovej diverzity vinárskych vzoriek z dvoch odlišných Slovenských vinárskych oblastí pomocou viackrokoého postupu.) LWT – Food Science and Technology, 46, 2012, č. 2, s. 406–411. ISSN 0023?6438. doi: 10.1016/j.lwt.2011.12.010. 

SKLÁRŠOVÁ, B. – ŠIMON, P. – KOLEK, E. – ŠIMKO, P. – BEDNÁRIKOVÁ, A.:

Non?isothermal kinetics of benzo[a]pyrene photooxidation in glyceryl trioctanoate. (Neizotermická kinetika oxidácie benzo[a]pyrénu v glyceryl trioktanoáte.) Polycyclic Aromatic Compounds, 32, 2012, č. 4, s. 580–588. ISSN 1040?6638 (print); 1563?5333 (online). doi: 10.1080/10406638.2011.645266. 

SOLER, M – RUIZ-RUEDA, O. – LOPEZ-SILES, M. – CALVÓ, L. – KACLÍKOVÁ, E. – GARCIAGIL, J. L.:

A new validated real?time PCR?based method for the specific and fast detection of Cronobacter spp. in infant formula. (Nová validovaná real?time PCR metóda na špecifický a rýchly dôkaz Cronobacter spp. v dojčenskej výžive.) Food Analytical Methods, 5, 2012, č. 2, s. 179–187. ISSN 1936?9751. doi: 10.1007/s12161?011?9252?y. 

SOLER, M – RUIZ-RUEDA, O. – LOPEZ-SILES, M. – CALVÓ, L. – KACLÍKOVÁ, E. – GARCIAGIL, J. L.:

A validated simple and rapid method for the simultaneous detection of both Cronobacter spp. and Salmonella spp. for infant formula quality control. (Validovaná jednoduchá a rýchla metóda na sumultánny dôkaz Cronobacter spp. a Salmonella spp. na kontrolu kvality dojčenskej výživy.) Dairy Science and Technology, 92, 2012, č. 2, s. 151–166. ISSN 1958?5586. doi: 10.1007/s13594?011?0054?1. 

ZIELINSKI, H. – DEL CASTILLO, M. D. – PRZYGODZKA, M. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – ZIELINSKA, D.:

Changes in chemical composition and antioxidative properties of rye ginger cakes during their shelf?life. (Zmeny v chemickom zložení a antioxidačných vlastnostiach ražných perníkov počas skladovania.) Food Chemistry, 135, 2012, č. 4, s. 2965–2973. ISSN 0308?8146. doi: 10.1016/j.foodchem.2012.07.009. 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – Rok 2012

BELAJOVÁ, E.:

Determination of selected wine phenolic constituents as possible markers for differentiation of wines. (Stanovenie vybraných fenolických komponentov vína ako možných markerov na rozlišovanie vín.) Journal of Food and Nutrition Research, 51, 2012, č. 2, s. 117–122. ISSN 1336?8672 (print), ISSN 1338?4260 (online). 

BELAJOVÁ, E. – SUHAJ, M.:

Compositional profiling of Slovakian wines from distinct production systems by analysis of main saccharides and glycerol. (Kompozičný profil slovenských vín z rôznych produkčných systémov prostredníctvom analýzy hlavných sacharidov a glycerolu.) Journal of Food and Nutrition Research, 51, 2012, č. 3, s. 173–183. ISSN 1336?8672 (print), ISSN 1338?4260 (online).

DAŠKO, Ľ. – DRÍMAL, J. – KLIMEKOVÁ, M. – ÜRGEOVÁ, E.:

Response of organically and conventionally produced potatoes to a controlled attack of a pathogen. (Odozva ekologicky a konvenčne pestovaných zemiakov na kontrolovaný atak patogénu.) Journal of Food and Nutrition Research, 51, 2012, č. 2, s. 89–95. ISSN 1336?8672 (print), ISSN 1338?4260 (online). 

KOREŇOVSKÁ, M. – SUHAJ, M.:

Chemometric prediction of wines affilation with organic and conventional production systéme through thein elemental profiles. (Chemometrická predikcia biovín a konvenčných vín prostredníctvom ich elementálnych profilov.) Journal of Food and Nutrition Research, 51, 2012, č. 1, s. 23–32. ISSN 1336?8672 (print), ISSN 1338?4260 (online). 

MARKOVÁ, L. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – ZIELIŇSKI, H. – PRZYGODZKA, M. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – ŠIMKO, P.:

Influence of various spices on acrylamide content in buckwheat ginger cakes. (Vplyv rôznych korenín na obsah akrylamidu v perníkoch.) Chemical Papers, 66, 2012, č. 10, s. 949–954. ISSN 0366?6352 (print); 1336?9075 (online).

http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11696-012-0218-3

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2011

ARANCIBIA-AVILA, P. – TOLEDO, F. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – SUHAJ, M. – PAŠKO, P. – WERNER, E. – GORINSTEIN, S.:

Partial characterization of a new kind of chilean Murtilla?like berries. (Parciálna charakterizácia nových druhov čílskeho bobuľového ovocia podobných rodu Murtilla.) Food Research International, 44, 2011, č. 7, s. 2054–2062. ISSN 0963?9969. doi: 10.1016/j.foodres.2011.01.016 

BEDNÁRIKOVÁ, A. – SKLÁRŠOVÁ, B. – KOLEK, E. – POLOVKA, M. – ŠIMKO, P.:

New rapid HPLC method for separation and determination of benzo[a]pyrene hydroxyderivatives. (Nová a rýchla HPLC metóda separácie a stanovenia hydroxyderivátov benzo[a]pyrénu.) Polycyclic Aromatic Compounds, 31, 2011, č. 5, s. 350–369. ISSN 1040?6638 (print), 1563? 5333 (online). doi: 10.1080/10406638.2011.621505 

BERGEROVÁ, E. – GODÁLOVÁ, Z. – SIEKEL, P.:

Combined effects of temperature, pressure and low pH on the amplification of DNA of plant derived foods. (Kombinovaný účinok teploty, tlaku a ph na amplifikáciu DNA z potravín rastlinného pôvodu.) Czech Journal of Food Sciences, 29, 2011, č. 4, s. 337–345. ISSN 1212?1800. 

CIESAROVÁ, Z.:

Successes and limitation in acrylamide mitigation efforts: Part 1 Relevance, occurence and exposure. (Úspechy a úskalia v úsilí o elimináciu akrylamidu. 1. časť: Opodstatnenosť, výskyt a expozícia.) AgroFOOD industry hi?tech European Journal of Nutraceuticals & Functional Foods, 22, 2011, č. 3, s. 30–32. ISSN 1722?6996. 

CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – MARKOVÁ, L.:

Successes and limitation in acrylamide mitigation efforts: Part 2 Impact of interventions in cereal food processing on exposure. (Úspechy a úskalia v úsilí o elimináciu akrylamidu. 2. časť: Dopad intervencií pri spracovaní cereálnych produktov na expozíciu.) AgroFOOD industry hi?tech European Journal of Nutraceuticals & Functional Foods, 22, 2011, č. 4, s. 25–27. ISSN 1722?6996. 

GAJDOŠOVÁ, J. – BENEDIKOVIČOVÁ, K. – KAMODYOVÁ, N. – TOTHOVÁ, L. – KACLÍKOVÁ, E. – STUCHLÍK, S. – TURŇA, J. – DRAHOVSKÁ, H.:

Analysis of the DNA region mediating increased thermotolerance at 58 °C in Cronobacter sp. and other enterobacterial strains. (Analýza regiónu DNA sprostredkujúceho zvýšenú termotoleranciu Cronobacter sp. a iných kmeňov enterobaktérií pri teplote 58 °C.) Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, 100, 2011, č. 2, s. 279–289. ISSN 0003?6072. doi: 10.1007/s10482?011?9585?y 

CHEBEŇOVÁ, V. – BERTA, G. – KUCHTA, T. – BREŽNÁ, B. – PANGALLO, D.:

Randomly?amplified microsatellite polymorphism for preliminary typing of lactic acid bacteria from bryndza cheese. (Polymorfizmus náhodne amplifikovaných mikrosatelitov na predbežnú typizáciu baktérií mliečneho kysnutia z bryndze.)  Folia Microbiologica, 55, 2010, č. 6, s. 598–602. ISSN 0015?5632. doi: 10.1007/s12223?010?0096?4 

CHEBEŇOVÁ-TURCOVSKÁ, V. – ŽENIŠOVÁ, K. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D. – BREŽNÁ, B.:

Culture?independent detection of microorganisms in traditional Slovakian bryndza cheese. (Nekultivačná identifikácia mikroorganizmov v tradičnej Slovenskej bryndzi.) International Journal of Food Microbiology, 150, 2011, č. 1, s. 73–78. ISSN 0168?1605. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2011.07.020 

CHOVANOVÁ, K. – KRAKOVÁ, L. – ŽENIŠOVÁ, K. – TURCOVSKÁ, V. – BREŽNÁ, B. – KUCHTA, T. – PANGALLO, D.:

Selection and identification of autochthonous yeasts in Slovakian wine samples using a rapid and reliable three?step approach. (Selekcia a identifikácia autochtónnych kvasiniek vo vzorkách Slovenských vín použitím rýchlej a spoľahlivej trojstupňovej metódy.) Letters in Applied Microbiology, 53, 2011, č. 5, s. 231–237. ISSN 0266?8254. doi: 10.1111/j.1472?765X.2011.03097.x

JANSKÁ, V. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

Relative quantification of walnuts and hazelnuts in bakery products using real?time polymerase chain reaction. (Relatívna kvantifikácia vlašských a lieskových orechov v pekárenských výrobkoch metódou real?time PCR.) European Food Research and Technology, 232, 2011, č. 6, s. 1057–1060. ISSN 1438?2377. doi: 10.1007/s00217?011?1482?0 

MINAROVIČOVÁ, J. – LOPAŠOVSKÁ, J. – VALÍK, Ľ. – KUCHTA, T.:

A method for the detection of Cryptosporidium parvum oocysts in milk based on microfiltration and real?time polymerase chain reaction. (Metóda na dôkaz oocýst Cryptosporidium parvum v mlieku založená na mikrofiltrácii a polymerázovej reťazovej reakcii s priebežnou fluorometriou.) Food Analytical Methods, 4, 2011, č. 1, s. 116–120. ISSN 1936?9751. doi: 10.1007/s12161?010?9141?9 http://www.springerlink.com/content/w78432j482127010/

PARK, Y. S. – LEONTOWICZ, H. – LEONTOWICZ, M. – NAMIESNIK, J. – SUHAJ, M. – CVIKROVÁ, M. – MARTINCOVÁ, O. – WEISZ, M. – GORINSTEIN, S.:

Comparison of the contents of bioactive compounds and the level of antioxidant activity in different kiwifruit cultivars. (Porovnanie obsahu bioaktívnych látok a úrovne antioxidačnej aktivity v rôznych kultivaroch kiwi.) Journal of Food Composition and Analysis, 24, 2011, č. 7, s. 963–970. ISSN 0889?1575. doi: 10.1016/j.jfca.2010.08.010 

PRNOVÁ, A. – DOMANICKÁ, A. – KLEMENT, R. – KRAXNER J. – POLOVKA, M. – PENTRÁK, M. – GALUSEK, D. – ŠIMURKA, P. – KOZÁNKOVÁ, J.:

Er? and Nd? doped yttrium aluminosilicate glasses: preparation and characterization. (Príprava a charakterizácia aluminosilikátových ytriových skiel dopovaných erbiom a neodýmom.) Optical Materials, 33, 2011, č. 12, s. 1872–1878. ISSN 0925?3467. doi:10.1016/j.optmat.2011.03.008 

STANO, J. – SIEKEL, P. – NEUBERT, K. – MIČIETA, K.:

Study of gherkin lactase in cell culture and in seedlings. (Štúdium laktázy uhoriek v bunkových kultúrach a klíčiacich rastlinách.) Acta Histochemica, 113, 2011, č. 6, s. 631–635. ISSN 0065?1281. doi:10.1016/j.acthis.2010.07.004 

ŠŤAVÍKOVÁ, L. – POLOVKA, M. – HOHNOVÁ, B. – KARÁSEK, P. – ROTH, M.:

Antioxidant activity of grape skin aqueous extracts from pressurized hot water extraction combined with electron paramagnetic resonance spectroscopy. (Štúdium antioxidačných vlastností vodných extraktov hroznových šupiek pripravených technikou vysokotlakovej extrakcie vriacou vodou pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonanciecie.) Talanta, 85, 2011, č. 4, s. 2233–2240. ISSN 0039?9140. doi: 10.1016/j.talanta.2011.07.079 aqueous_extracts_from_pressurized_hot_water_extraction_combined_with_electron_para magnetic_resonance_spectroscopy> 

TURCOVSKÝ, I. – KUNIKOVÁ, K. – DRAHOVSKÁ, H. – KACLÍKOVÁ, E.:

Biochemical and molecular characterization of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) isolated from foods. (Biochemická a molekulárna charakterizácia Cronobacter sp. (predtým Enterobacter sakazakii) izolovaných z potravín.) Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, 99, 2011, č. 2, s. 257–269. ISSN 0003?6072. doi: 10.1007/s10482?010?9484?7 http://www.springerlink.com/content/c26u77076787702p/

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – Rok 2011

KACLÍKOVÁ, E. – TURCOVSKÝ, I.:

A method for the detection of Cronobacter strains in powdered milk?based foods using enrichment and real?time PCR. (Metóda na detekciu kmeňov Cronobacter sušených mliečnych výrobkov použitím kultivácie a real?time PCR.) ournal of Food and Nutrition Research, 50, 2011, č. 2, s. 118–124. ISSN 1336?8672 (print), 1338?4260 (online). =975>

KOHAJDOVÁ, Z. – KAROVIČOVÁ, J. – JURASOVÁ, M. – KUKUROVÁ, K.:

Application of citrus dietary fibre preparations in biscuit production. (Aplikácia citrusových potravinových vlákninových preparátov pre výrobu keksov.) Journal of Food and Nutrition Research, 50, 2011, č. 3, s. 182–190. ISSN 1336?8672 (print), 1338?4260 (online). =983> 

KOREŇOVÁ, J. – URDOVÁ, K. – ORAVCOVÁ, K.:

Efficacy of some commercial sanitizers for devitalization and removal of bacterial biofilms. (Účinnosť niektorých komerčných sanitačných prostriedkov na devitalizáciu a odstraňovanie bakteriálneho biofilmu.) Journal of Food and Nutrition Research, 50, 2011, č. 1, s. 13–20. ISSN 1336?8672 (print), 1338?4260 (online). =964> 

SKLÁRŠOVÁ, B. – ŠIMON, P. – KOLEK, E. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – ŠIMKO, P.:

Non?isothermal kinetics of benzo[a]pyrene photooxidation in glyceryl trioctanoate at various heating rates. (Kinetika neizotermickej fotooxidácie benzo[a]pyrénu v glyceryl trioktanoáte pri rôznej rýchlosti zahrievania.) Journal of Food and Nutrition Research, 50, 2011, č. 4, s. 249–253. ISSN 1336?8672 (print), 1338?4260 (online). =991>

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2011

CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – MARKOVÁ, L.:

Decline in acrylamide exposure by adoption of mitigation tools. (Znižovanie expozície akrylamidom prevzatím odporúčaných opatrení.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1019. ISSN 0009?2770. 

HRICOVÁ, A. – SUHAJ, M. – KEČKEŠOVÁ, M. – GAJDOŠOVÁ, A.:

Determination and comparative study of soluble oxalate in grain amaranth mutant lines. (Stanovenie a komparačná štúdia rozpustných oxalátov v mutantných líniách amarantu.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1042. ISSN 0009?2770. 

KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – BELKOVÁ, R. – SUHAJ, M.:

Investigating the bread colour changes affected by acrylamide inhibiting salts. (Skúmanie farebných zmien chleba vplyvom eliminácie akrylamidu prídavkom solí.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1041. ISSN 0009?2770. 

KUKUROVÁ, K. – MARKOVÁ, L. – CIESAROVÁ, Z. – BEDNÁRIKOVÁ, A.:

Acrylamide formation in bread influenced by modifications in composition. (Vplyv kompozičných zmien na tvorbu akrylamidu v chlebe.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1019–s1020. ISSN 0009?2770. 

MARKOVÁ, L. – CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – ZIELINSKI, H. – ZIELINSKA, D. – BEDNÁRIKOVÁ, A.:

Influence of different kind of spices in acrylamide content in ginger cakes. (Vplyv jednotlivých druhov korenia na obsah akrylamidu v perníkoch.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1018–s1019. ISSN 0009?2770. 

NAVRÁTILOVÁ, J. - ŠIMKO, P.:

Arsenic speciation in rice: Survey of the Czech market. (Speciácia arsénu v ryži: Výsledky z českého trhu.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s990–s991. ISSN 0009?2770.

SÁDECKÁ, J. – SUHAJ, M. – KOLEK, E. – OSTROVSKÝ, I.:

Comparison of volatile aroma?active compounds and colorimetric characteristics of organic and conventional wines. (Porovnanie profilov prchavých aróma?aktívnych zlúčenín a kolorimetrických charakteristík organicky a konvenčne produkovaných vín.) Súpis publikačnej činnosti VÚP 2011 Práce uverejnené v časopisoch 13 Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1026. ISSN 0009?2770.

SÁDECKÁ, J. – SUHAJ, M. – KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – MARKOVÁ, L. – BELKOVÁ, R. – OSTROVSKÝ, I.:

Effect of selected inorganic salts on acrylamide content and sensory properties of bread. (Vplyv vybraných anorganických solí na obsah akrylamidu a senzorické vlastnosti chleba.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1025–s1026. ISSN 0009?2770. 

SUHAJ, M.:

Rapid alcohol determination in spirit drinks and wines using multivariate calibration with principal component regression of NIR derivative spectra. (Rýchle stanovenie alkoholu v destilátoch a vínach s využitím regresie hlavných komponentov NIR derivovaných spektier.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1041. ISSN 0009?2770.

http://www.chemicke?listy.cz/common/content?issue_18?volume_105?year_2011.html

ŠIMKO, P. – KOLEK, E. – SKLÁRŠOVÁ, B. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – ŠIMON, P.:

Non?isothermal kinetics of benzo[a]pyrene photooxidation in non?polar food matrix. (Kinetika neizotermickej fotooxidácie benzo[a]pyrénu v nepolárnej potravinovej matrici.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s994–s995. ISSN 0009?2770.

ŠMÍD, J. – GODÁLOVÁ, Z. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

Identification of soybean in the foodstuff by real?time PCR method. (Identifikácia sóje v potravinách metódou real?time PCR.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1037–s1038. ISSN 0009?2770. 

TOBOLKOVÁ, B. – POLOVKA, M. – SUHAJ, M.:

Effects of extraction conditions on the antioxidant activity of buckwheat and spelt flours. (Vplyv podmienok extrakcie na antioxidačnú aktivitu extraktov z pohánkovej a špaldovej múky.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s1024. ISSN 0009?2770. 

TOBOLKOVÁ, B. – POLOVKA, M. – SUHAJ, M.:

Organic and conventional wines characterisation by modern spectroscopic techniques. (Organické a konvenčné vína charakterizované pomocou moderných spektroskopických techník.) Chemické listy, 105, 2011, č. 18 (Special), s. s991. ISSN 0009?2770. 

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch – Rok 2011

GURINOVIĆ, M. – WITTHÖFT, C. M. – TEPŠIĆ, J. – RANIĆ, M. – HULSHOF, P. J. M. – HOLLMAN, P. C. – PORUBSKA, J. – GOHAR, A. – DEBELJAK–MARTAČIĆ, J. – PETROVIĆ-OGGIANO, G. – NOVAKOVIĆ, R. – GLIBETIĆ, M. – OSHAUG, A.:

Capacity development in food composition database management and nutritional research and education in Central and Eastern European, Middle Eastern and North African countries. (Budovanie kapacít na riadenie potravinových databáz, výskum nutrientov a vzdelávanie v strednej a východnej Európe, stredovýchodných a severoafrických krajinách.) European Journal of Clinical Nutrition, 64, 2010, č. S3, s. S134–S138. ISSN 0954?3007. doi:10.1038/ejcn.2010.224 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – Rok 2010

BELAJOVÁ, E. – RAUOVÁ, D.:

Single laboratory-validated HPLC methods for determination of ochratoxin A, fumonisin B1 and B2, zearalenone and deoxynivalenol in cereals and cereal-based foods. (Validované HPLC metódy stanovenia ochratoxínu A, fumonizínu B1 a B2, zearalenonu a deoxynivalenolu v cereáliách a cereálnych potravinách.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 2, s. 57–68. ISSN 1336-8672. 

JESENÁK, K. – ŠALAMUNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

Eradication of Listeria from water suspensions using octadecylammonium derivatives of montmorillonite. (Odstraňovanie listérií z vodných suspenzií použitím oktadecylamóniových derivátov montmorilonitu.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 2, s. 85–88. ISSN 1336-8672. 

KOREŇOVSKÁ, M. – SUHAJ, M.:

Assessment of some European goats’ cheeses by multivariate elemental data comparison. (Hodnotenie niektorých európskych kozích syrov pomocou multivariačného porovnania elementárnych dát.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 2, s. 94–103. ISSN 1336-8672. 

MINAROVIČOVÁ, J. – KACLÍKOVÁ, E. – KUCHTA, T.:

A method for the detection of Cryptosporidium parvum in apple juice based on microfiltration and real-time polymerase chain reaction. (Metóda na dôkaz Cryptosporidium parvum  v jablkovej šťave založená na mikrofiltrácii a polymerázovej reťazovej reakcii s priebežnou fluorometriou.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 3, s. 160–164. ISSN 1336-8672.

SKLÁRŠOVÁ, B. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – KOLEK, E. – ŠIMKO, P.:

Factors affecting rate of benzo[a]pyrene decomposition in non-polar system – a model study. (Faktory ovplyvňujúce rozklad benzo(a)pyrénu v nepolárnych systémoch – modelová štúdia.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 3, s. 165–168. ISSN 1336-8672. 

SUHAJ, M. – KOREŇOVSKÁ, M.:

The use of mineral and trace elements profiles for cows´and goats´cheese species prediction. (Použitie profilu minerálnych a stopových prvkov na predikciu pôvodu kravských a kozích syrov.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 4, s. 178–185. ISSN 1336-8672. 

SUHAJ, M. – STANKOVSKÁ, M. – KOLEK, E.:

Quantification of ovine and bovine caseins in Slovak bryndza sheep cheese by isoelectric focusing assay. (Kvantifikácia ovčích a kravských kazeínov v slovenskej bryndzi izoelektrickou fokusáciou.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 1, s. 45–52. ISSN 1336-8672.

TRNČÍKOVÁ, T. – PISKERNIK, S. – KACLÍKOVÁ, E. – SMOLE MOŽINA, S. – KUCHTA, T. – JERŠEK, B.:

Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from food produced in Slovakia and Slovenia with regard to the presence of genes encoding for enterotoxins. (Charakterizácia kmeňov Staphylococcus aureus izolovaných z potravín vyrobených na Slovensku a v Slovinsku z hľadiska prítomnosti génov kódujúcich enterotoxíny.) Journal of Food and Nutrition Research, 49, 2010, č. 4, s. 215–220. ISSN 1336-8672.

Časopisy registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS – Rok 2009

BERTA, G. – CHEBEŇOVÁ, V. – BREŽNÁ, B. – PANGALLO, D. – VALÍK, Ľ. – KUCHTA, T.:

Identification of lactic acid bacteria in Slovakian bryndza cheese. (Identifikácia baktérií mliečneho kysnutia v Slovenskej bryndzi.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 2, s. 65–71. 

BREŽNÁ, B. – PIKNOVÁ, Ľ. – KUCHTA, T.:

A novel real-time polymerase chain reaction method for the detection of macadamia nuts in food. (Nová metóda založená na polymerázovej reťazovej reakcii na dôkaz makadamských orechov v potravinách.) European Food Research and Technology, 229, 2009, č. 3, s. 397–401. 

CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – MARKOVÁ, L. – BAXA, S.:

Improvement of cereal products safety by enzymatic way of acrylamide mitigation. (Zvyšovanie bezpečnosti cereálnych výrobkov enzymatickým znižovaním obsahu akrylamidu.) Czech Journal of Food Sciences, 27, 2009, č. Special Issue 1, s. S96–S98. (6th International Conference on New knowledge on chemical reactions during the processing and storage of foods – Chemical Reactions in Foods VI, Praha, 13.–15. 5. 2009)

CIESAROVÁ, Z. – KUKUROVÁ, K. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – MORALES, J. F.:

Effect of heat treatment and dough formulation on the formation of Maillard reaction products in fine bakery products – benefits and weak points. (Účinok tepelného spracovania a receptúry cesta na tvorbu produktov Maillardových rekacií v jemnom pekárenskom pečive – silné a slabé stránky.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 1, s. 20–30.

GORINSTEIN, S. – HARUENKIT, R. – POOVARODOM, S. – PARK, Y.S. – VEARASILP, S. – SUHAJ, M. – HAM, K. S. – HEO, B. G. – CHO, J. Y. – JANG, H. G.:

The comparative characteristics of snake and kiwi fruits. (Komparatívne charakteristiky ovocia salakovej palmy a kiwi.) Food and Chemical Toxicology, 47, 2009, č. 1, s. 1884–1891. 

HRUŠKOVÁ, V. – KACLÍKOVÁ, E.:

Rapid and sensitive detection of pathogenic Yersinia enterocolitica strains in food using selective enrichment and real-time PCR. (Rýchla a citlivá detekcia patogénnych kmeňov Yersinia enterocolitica v potravinách použitím selektívnej kultivácie a real-time PCR.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 2, s. 100–108. 

KOREŇOVÁ, J. – LOPAŠOVSKÁ, J. – KUCHTA, T.:

Biofilm forming bacterial contaminants in small and medium-sized ewes' milk and meat processing enterprises in Slovakia. (Biofilm tvoriace bakteriálne kontaminanty v malých a  stredných podnikoch spracúvajúcich ovčie mlieko a mäso na Slovensku.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 3, s. 115–120.

KUKUROVÁ, K. – CIESAROVÁ, Z. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – MARKOVÁ, L.:

Effect of inorganic salts on acrylamide formation in cereal matrices. (Účinok anorganických solí na tvorbu akrylamidu v cereálnej matrici.) Czech Journal of Food Sciences, 27, 2009, č. Special Issue 1, s. S425–S428. (6th International Conference on New knowledge on chemical reactions during the processing and storage of foods – Chemical Reactions in Foods VI, Praha, 13.–15. 5. 2009)

KUKUROVÁ, K. – MORALES, F. J. – BEDNÁRIKOVÁ, A. – CIESAROVÁ, Z.:

Effect of L-asparaginase on acrylamide mitigation in a fried-dough pastry model. (Účinok L-asparaginázy na znižovanie obsahu akrylamidu v modeli vyprážaných cereálnych výrobkov.) Molecular Nutrition and Food Research, 53, 2009, č. 12, s. 1532–1539.

MINAROVIČOVÁ, J. – KACLÍKOVÁ, E. – KRASCSENICSOVÁ, K. – SIEKEL, P. – KUCHTA, T.:

A single-tube nested real-time polymerase chain reaction for sensitive contained detection of Cryptosporidium parvum. (Jednoskúmavková vnorená polymerázová reťazová reakcia s priebežnou fluorometriou na citlivý uzavretý dôkaz Cryptosporidium parvum.) Letters in Applied Microbiology, 49, 2009, č. 5, s. 568–572. 

ONDREJOVIČ, M. – MALIAR, T. – POLÍVKA, Ľ. – ŠILHÁR, S.:

Polyfenoly jabĺk. (Polyphenols of apples.) Chemické listy, 103, 2009, č. 5, s. 394–400. 

ORAVCOVÁ, K. – LÓPEZ?ENRÍQUEZ, L. – RODRÍGUEZ?LÁZARO, D. – HERNÁNDEZ, M.:

Mycoplasma agalactiae p40 gene, a novel marker for diagnosis of contagious agalactia in sheep by real-time PCR: assessment of analytical performance and in-house validation using naturally contaminated milk samples. (Gén p40 Mycoplasma agalactiae, nový real-time PCR marker pre diagnostikovanie nákazlivej agalaktie oviec: stanovenie analytických parametrov a vnútrolaboratórna validácia s využitím prirodzene kontaminovaných vzoriek mlieka.) Journal of Clinical Microbiology, 47, 2009, č. 2, s. 445–450. 

PANGHYOVÁ, E. – KAČENOVÁ, D. – MATULOVÁ, M. – KISS, E.:

Composition of conjugated linoleic acid isomers formed by Lactobacillus and Bifidobacterium spp. in conversion media. (Zloženie izomérov konjugovanej kyseliny linolovej tvorených činnosťou Lactobacillus a Bifidobacterium spp. v konverzných médiách.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 4, s. 163–170. 

PAVLOVIC, M. – WITTHÖFT, C. – HOLLMAN, P. – HULSHOF, P. – GLIBETIC, M. – PORUBSKÁ, J. – PEPPING, F. – OSHAUG, A.:

Training and capacity building in central and eastern Europe through the EuroFIR and CEE networks. (Školenie a budovanie kapacít v strednej a východnej Európe prostredníctvom projektu EuroFIR a sietí strenej a východnej Európy.) Food Chemistry, 113, 2009, č. 3, s. 846–850. 

PEŤKA, J. – ESCUDERO, A. – SÁDECKÁ, J. – KUKUROVÁ, K. – FERREIRA, V.:

Amplification of gas chromatografic-olfactometric signal by ethanol. (Zosilnenie GC/O signálu etanolom.) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 2009, č. 3, s. 981–984. 

SUPEKOVÁ, S. – SUHAJ, M. – PASIAR, V.:

Evaluation of Slovak customers' attitudes to foodstuffs designated by protected geographical indication involving multivariate statistics. (Vyhodnotenie postojov slovenských zákazníkov na výrobky s Chráneným zemepisným označením použitím multivariačnej štatistiky.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 2, s. 109–114. 

ŠIMKO, P. – KOLEK, E. – ŠIMON, P. – ŠIMÚTH, T. – MARKOVÁ, L.:

Elimination of acrylamide by polymerization catalysed by inorganic food components. (Eliminácia akrylamidu jeho polymerizáciou katalyzovanou anorganickými zložkami potravín.) Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 1, s. 8–13.

TRNČÍKOVÁ, T. – HRUŠKOVÁ, V. – ORAVCOVÁ, K. – PANGALLO, D. – KACLÍKOVÁ, E.:

Rapid and sensitive detection of Staphylococcus aureus in food using selective enrichment and real-time PCR targeting a new gene marker. (Rýchla a citlivá detekcia Staphylococcus aureus v potravinách s použitím selektívneho množenia a real-time PCR orientovanej na nový génový marker.) Food Analytical Methods, 2, 2009, č. 4, s. 241–250. 

VISKUPIČOVÁ, J. – ONDREJOVIČ, M. – ŠTURDÍK, E.:

The potential and practical application of acylated flavonoids. (Potenciál a možnosti acylovaných flavonoidov.) Pharmazie, 64, 2009, č. 6, s. 355–360. 

VRANOVÁ, J. – CIESAROVÁ, Z.:

Furan in food – a review. (Furán v potravinách - review.) Czech Journal of Food Sciences, 27, 2009, č. 1, s. 1–10. 

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2008

BELAJOVÁ, E. – RAUOVÁ, D.:

Application of a simple and rapid pre-treatment procedure in the high performance liquid chromatographic analysis of deoxynivalenol and zearalenone in beer. (Použitie  jednoduchej a rýchlej predúpravy vzorky v analýze deoxynivalenolu a zearalenonu v pive prostredníctvom HPLC.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 4, s. 189–199.

BREŽNÁ, B. – DUDÁŠOVÁ, H. – KUCHTA, T.:

A novel real-time polymerase chain reaction method for the qualitative detection of pistachio in food. (Nová metóda založená na polymerázovej reťazovej reakcii s priebežnou fluorometriou na kvalitatívny dôkaz pistácií v potravinách.) European Food Research and Technology, 228, 2008, č. 2, s. 197–203. 

BREŽNÁ, B. – KUCHTA, T.:

A novel real-time polymerase chain reaction method for the detection of pecan nuts in food. (Nová metóda založená na polymerázovej reťazovej reakcii s priebežnou fluorometriou na dôkaz pekanových orechov v potravinách.) European Food Research and Technology, 226, 2008, č. 5, s. 1113–1118. 

CIESAROVÁ, Z. – SUHAJ, M. – HORVÁTHOVÁ, J.:

Correlation between acrylamide contents and antioxidant capacities of spice extracts in a model potato matrix. (Korelácia medzi obsahom akrylamidu a antioxidačnou kapacitou extraktov korenín v modelovej zemiakovej matrici.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 1, s. 1–5. 

ČULÁKOVÁ, V. – KISS, E. – KUBINCOVÁ, J. – ŠILHÁR, S.:

Kinetics of degradation of oxytetracycline and tetracycline in honey and in a glucose-fructose model mixture in various storage conditions. (Kinetika degradácie oxytetracyklínu a tetracyklínu v mede a v modelovej zmesi glukóza-fruktóza za rôznych podmienok uskladnenia.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 3, s. 139–144. 

HRNČÍROVÁ, Z. – BERGEROVÁ, E. – SIEKEL, P.:

Effects of technological treatment on DNA degradation in selected food matrices of plant origin. (Vplyv technologického spracovania na degradáciu DNA vo vybraných  potravinových matriciach rastlinného pôvodu.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 1, s. 23–28. 

JANÁČOVÁ, A. – SÁDECKÁ, J. – KOHAJDOVÁ, Z. – ŠPÁNIK, I.:

The identification of aroma-active compounds in Slovak brandies using GC-sniffing, GC-MS and sensory evaluation. (Identifikácia aróma-aktívnych zlúčenín vo vybraných slovenských brandy využitím metód GC-olfaktometrie, GC-MS a senzorického hodnotenia.) Chromatographia, 67, 2008, č. 1-2, s. 113–121. 

KOLEK, E. – ŠIMKO, P. – ŠIMON, P. – JORÍK, V. – ŠIMÚTH, T.:

Influence of D-glucose polymers on acrylamide elimination during heating - a model study. (Vplyv D-glukózových polymérov na elimináciu akrylamidu počas záhrevu – modelová štúdia.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 4, s. 200–204. 

KOREŇOVÁ, J. – LOPAŠOVSKÁ, J. – KUCHTA, T.:

Comparison of three microtitre plate-based methods for quantification of biofilm formation ability of bacteria contaminating food technologies. (Porovnanie troch mikrotitračných metód pre kvantifikáciu schopnosti tvorby biofilmu baktérií kontaminujúcich potravinárske technologické zariadenia.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 2, s. 100–104. 

KOREŇOVSKÁ, M. – SUHAJ, M.:

Chemomteric study of the contents of minerals and risk elements in some European hard cheeses. (Chemometrická štúdia obsahu minerálnych a rizikových prvkov v európskych tvrdých syroch.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 2, s. 68–76. 

KRASCSENICSOVÁ, K. – PIKNOVÁ, Ľ. – KACLÍKOVÁ, E. – KUCHTA, T.:

Detection of Salmonella enterica in food using two-step enrichment and real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz Salmonella enterica v potravinách použitím dvojstupňového rozmnoženia a polymerázovej reťazovej reakcie s priebežnou fluorometriou.) Letters in Applied Microbiology, 46, 2008, č. 4, s. 483–487. 

KRASCSENICSOVÁ, K. – TRNČÍKOVÁ, T. – KACLÍKOVÁ, E.:

Detection and quantification of Enterobacter sakazakii by real-time 5´-nuclease polymerase chain reaction targeting the palE gene. (Detekcia a kvantifikácia Enterobacter sakazakii realtime 5´-nukleázovou polymerázovou reakciou orientovanou na gén palE.) Food Analytical Methods, 1, 2008, č. 2, s. 85–94. 

KUKUROVÁ, K. – KAROVIČOVÁ, J. – KOHAJDOVÁ, Z. – BÍLIKOVÁ, K.:

Authentication of honey by multivariate analysis of its physico-chemical parameters. (Autentifikácia medu využitím multivariačných štatistických metód na základe fyzikálnochemických parametrov.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 4, s. 170–180. 

LESSER, S. – PAULY, L. – VOLKERT, D. – STEHLE, P. (for the AgeingNutrition Group: Lešková, E. – Mosnáčková, J.):

Nutritional situation of the elderly in Eastern/Baltic and Central/Western Europe – The AgeingNutrition Project. (Výživová situácia starších ľudí v krajinách východnej/pobaltskej a  centrálnej/západnej Európy – project AgeingNutrition.) Annals of Nutrition and Metabolism, 52, 2008, Suppl. 1, s. 62-71. 

MORAVČÍKOVÁ, P. – FODRAN, P. – KOLEK, E. – BREZOVÁ, V.:

Transformation of substituted cinnamic acids using L-cysteine metal complexes in aqueous media. (Transformácia substituovaných škoricových kyselín modocou L-cysteínových metalických komplexov vo vodnom prostredí.) Food Research International, 41, 2008, č. 4, s. 429–432. 

ORAVCOVÁ, K. – TRNČÍKOVÁ, T. – KUCHTA, T. – KACLÍKOVÁ, E.:

Limitation in the detection of Listeria monocytogenes in food in the presence of competing Listeria innocua. (Obmedzenie dôkazu Listeria monocytogenes v potravinách prítomnosťou konkurenčnej Listeria innocua.) Journal of Applied Microbiology, 104, 2008, č. 2, s. 429–437. 

PAVLOVIČOVÁ, D. – ŠALGOVIČOVÁ, D.:

Dietary intake of arsenic in the Slovak Republic. (Expozícia arzénom v Slovenskej republike.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 1, s. 6–17. Food Research Institute publication list 2008 Scientific and professional articles in journals 47, 2008, č. 1, s. 6–17. 

PIKNOVÁ, Ľ. – BREŽNÁ, B. – KUCHTA, T.:

Detection of gluten-containing cereals in food by 5’-nuclease real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz obilnín obsahujúcich glutén v potravinách použitím 5’-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie s priebežnou fluorometriou.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 3, s. 114–119. 

PIKNOVÁ, Ľ. – PANGALLO, D. – KUCHTA, T.:

A novel real-time polymerase chain reaction (PCR) method for the detection of hazelnuts in food. (Nová metóda založená na polymerázovej reťazovej reakcii s priebežnou fluorometriou na dôkaz lieskových orechov v potravinách.) European Food Research and Technology, 226, 2008, č. 5, s. 1155–1158. 

SÁDECKÁ, J. – POLOVKA, M.:

Multi-experimental study of gamma-radiation impact on oregano (Origanum vulgare L.). (Multiexperimentálne štúdium vplyvu gama-žiarenia na oregano (Origanum vulgare L.).) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 2, s. 85–91. 

SKLÁRŠOVÁ, B. – ŠIMKO, P. – ŠIMON, P. – DROBNÁ, B.:

Possibility of elimination of polychlorinated biphenyls from liquid media by sorption onto lowdensity polyethylene packaging material. (Možnosti eliminácie polychlórovaných bifenylov z kvapalného média sorpciou na LDPE obalový materiál.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 3, s. 145–149. 

SUHAJ, M. – KOREŇOVSKÁ, M.:

Study of some European cheeses geographical traceability by pattern recognition analysis of multielemental data. (Štúdium vysledovateľnosti geografického pôvodu európskych syrov pattern recognition analýzou multielementálnych dát.) European Food Research and Technology, 227, 2008, č. 5, s. 1419–1427. 

SUHAJ, M. – KOREŇOVSKÁ, M.:

Correlation and distribution of elemental markers of origin in the production of Bryndza sheep cheese. (Korelácia a distribúcia elementálnych markerov pôvodu pri výrobe bryndze.) Food Chemistry, 1007, 2008, č. 1, s. 551–557. 

SUPEKOVÁ, S. – HONZA, M. – KAČENOVÁ, D.:

Perception of Slovak foodstuffs designated by protected geographical indication by Slovak consumers. (Vnímanie slovenských potravín označených ako chránené zemepisné označenie spotrebiteľmi.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 4, s. 205–208.

VISKUPIČOVÁ, J. – ONDREJOVIČ, M. – ŠTURDÍK, E.:

Bioavailability and metabolism of flavonoids. (Biodostupnosť a metabolizmus flavonoidov.) Journal of Food and Nutrition Research, 47, 2008, č. 4, s. 151–162. 

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2007

BELAJOVÁ, E. ? RAUOVÁ, D.:

Determination of ochratoxin A and its occurence in wines of Slovakian rtail. (Stanovenie ochratoxínu A a jeho výskyt vo vínach slovenskej maloobchodnej siete.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 68-74. 

BELAJOVÁ, E. ? RAUOVÁ, D. ? DAŠKO, Ľ.:

Retention of ochratoxin A and fumonisin B1 and B2 from beer on solid surfaces: comparison of efficiency of adsorbents with different origin. (Retencia ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva na pevných povrchoch: porovnanie účinnosti adsorbentov rôzneho pôvodu.) European Food Research and Technology, 224, 2007, č. 3, s. 301-308. 

BUJŇÁKOVÁ, D. ? KMEŤ, V. ? KACLÍKOVÁ, E. ? KMEŤOVÁ, M.:

Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli in meat swabs by TaqMan real-time PCR targeting stx genes. (Dôkaz Escherichia coli produkujúcich shiga-toxín v steroch z mäsa použitím PCR typu TaqMan s kontinuálnou fluorometriou orientovanou na gény stx.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 97-100. 

DOBRÍKOVÁ, E. ? SVĚTLÍKOVÁ, A.:

Occurence of benzo[a]pyrene in some foods of animal origin in the Slovak Republic. (Výskyt benzo[a]pyrénu vo vybraných potravinách živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 181-185.

 HORVÁTHOVÁ, J. ? SUHAJ, M. ? POLOVKA, M.:

Effect of gamma irradiation on trichromatic values of some spices. (Efekt gama žiarenia na trichromatické parametre niektorých korenín.) Chemical Papers, 61, 2007, č. 4, s. 282-285. 

HORVÁTHOVÁ, J. ? SUHAJ, M. ? POLOVKA, M. ? BREZOVÁ, V. ? ŠIMKO, P.:

The influence of gamma-irradiation on the formation of free radicals and antioxidant status of oregano. (Vplyv gama žiarenia na tvorbu voľných radikálov a antioxidačný stav oregana.) Czech Journal of Food Science, 25, 2007, č. 3, s. 131-143. 

HORVÁTHOVÁ, J. ? SUHAJ, M. ? ŠIMKO, P.:

Effect of thermal treatment and storage on antioxidant activity of some spices. (Efekt tepelného opracovania a skladovania na antioxidačnú aktivitu niektorých korenín.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 20-27. 

JANEKOVÁ, K. ? ŠINKOVÁ, T.:

Dietary intake of nitrates and nitrites in boarding schools of the Slovak Republic. (Príjem dusičnanov a dusitanov v internátnych školách v Slovenskej republike.) Acta Alimentaria, 36, 2007, č. 3, s. 421-429. 

KAROVIČOVÁ, J. ? LEHKOŽIVOVÁ, J. ? KOHAJDOVÁ, Z. ? SUHAJ, M.:

Stanovenie náhradných sladidiel a doznievanie sladkej chuti nealkoholických nápojov. (Determination of alternative sweeteners and declining the sweet taste of non alcoholic beverages.) Chemické listy, 101, 2007, č. 2, s. 171-175. 

KOLEK, E. ? ŠIMKO, P. ? ŠIMON, P. ? GATIAL, A.:

Confirmation of polymerisation effects of sodium chloride and its additives on acrylamide by infrared spectrometry. (Potvrdenie polymerizácie akrylamidu pomocou infračervenej spektrometrie.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 39-44. 

KOLEK, E. ? ŠIMON, P. ? ŠIMKO, P.:

Nonisothermal kinetics of acrylamide elimination and its acceleration by table salt - a model study. (Neizotermická kinetika eliminácie akrylamidu a jej urýchlenie pomocou kuchynskej soli – modelová štúdia.) Journal of Food Science, 72, 2007, č. 6, s. E341-E344. 

KOREŇOVSKÁ, M. ? SUHAJ, M.:

Identification of Slovakian, Polish and Romanian bryndza cheese origin by the factor analysis of some elemental data. (Identifikácia pôvodu slovenskej, poľskej a rumunskej bryndze faktorovou analýzou elementálnych dát.) European Food Research and Technology, 225, 2007, č. 5-6, s. 707-713. 

KRASCSENICSOVÁ, K. ? KACLÍKOVÁ, E. ? KUCHTA, T.:

Comparison of four real-time polymerase chain reaction-based methods for the detection of Salmonella enterica in food. (Porovnanie štyroch metód na dôkaz Salmonella enterica v potravinách založených na polymerázovej reťazovej reakcie s kontinuálnou fluorometriou.) Archiv für Lebensmittelhygiene, 58, 2007, č. 3, s. 95-97. 

KRASCSENICSOVÁ, K. ? KACLÍKOVÁ, E. ? KUCHTA, T.:

Comparison of blocked thermostable DNA polymerases with different activation periods at the direct detection of enterobacterial cells by real-time polymerase chain reaction. (Porovnanie blokovaných termostabilných DNA polymeráz s rôznou dobou aktivácie pri priamej detekcii enterobakteriálnych buniek polymerázovou reťazovou reakciou s kontinuálnou fluorometriou.) Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 15, 2007, č. 3, s. 240-243. 

KUCHTA, T. ? KRASCSENICSOVÁ, K. ? BÁNRÉTI, G.:

Optimization of fluorescence measurement in duplex real-time PCR with TaqMan probes labeled with VIC and quenched by TAMRA. (Optimalizácia merania fluorescencie v duplexnej real-time PCR so sondami typu TaqMan označenými farbivom VIC a zhášanými farbivom TAMRA.) BioTechniques, 42, 2007, č. 2, s. 147-149. 

MIKULAJOVÁ, A. ? TAKÁCSOVÁ, M. ? RAPTA, P. ? BRINDZOVÁ, L. ? ZALIBERA, M. ? NÉMETH, K.:

Total phenolic contents and antioxidant capacities of cereal and pseudocereal genotypes. (.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 150-157. 

MINAROVIČOVÁ, J. ? KACLÍKOVÁ, E. ? KRASCSENICSOVÁ, K. ? SIEKEL, P.:

Detection of Cryptosporidium parvum by polymerase chain reaction. (Detekcia Cryptosporidium parvum pomocou polymerázovej reťazovej reakcie.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 58-62. 

NÉMETH, K. ? PISKUŁA, M. K.:

Food content, processing, absorption and metabolism of onion flavonoids. (Obsah v potravinách, spracovanie, absorpcia a metabolizácia flavonoidov cibule.) Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 47, 2007, č. 4, s. 397-409. 

ORAVCOVÁ, K. ? KACLÍKOVÁ, E. ? SIEKEL, P. ? GIROTTI, S. ? KUCHTA, T.:

Detection of Listeria monocytogenes in food in two days using enrichment and 5'-nuclease polymerase chain reaction with end-point fluorimetry. (Dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách za dva dni použitím kultivačného rozmnoženia a 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie s diskontinuálnou fluorometriou.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 35-38. 

ORAVCOVÁ, K. ? KUCHTA, T. ? KACLÍKOVÁ, E.:

A novel real-time PCR-based method for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Nová metóda založená na PCR s kontinuálnou fluorometriou na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.) Letters in Applied Microbiology, 45, 2007, č. 5, s. 568-573. 

ORAVCOVÁ, K. ? TRNČÍKOVÁ, T. ? KACLÍKOVÁ, E.:

Comparison of three real-time PCR-based methods for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Porovnanie troch metód založených na real-time PCR na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 63-67. 

PIKNOVÁ, Ľ. ? KUCHTA, T.:

Detection of cashew nuts in food by real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz kešu orechov v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou s kontinuálnou fluorometriou.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 101-104. 

POLOVKA, M. ? BREZOVÁ, V. ? ŠIMKO, P.:

EPR spectroscopy: A tool to characterise the gamma irradiated foods. (Charakterizácia ožiarených potravín využitím EPR spektroskopie.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 75-83.

SÁDECKÁ, J.:

Irradiation of spices - a review. (Ožarovanie korenín.) Czech Journal of Food Sciences, 25, 2007, č. 5, s. 231-242. 

SKLÁRŠOVÁ, B. ? ŠIMKO, P. ? ŠIMON, P. ? DROBNÁ, B.:

Removal of polychlorinated biphenyls from water by sorption onto polymers. (Odstraňovanie polychlórovaných bifenylov z vody sorpciou na polyméry.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 128-133. 

SUHAJ, M. ? HORVÁTHOVÁ, J.:

Changes in antioxidant activity induced by irradiation of clove (Syzygium aromaticum) and ginger (Zingiber officinale). (Zmeny antioxidačnej aktivity indukované ožarovaním klinčeka (Syzygium aromaticum) a zázvoru (Zingiber officinale).) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 112-122. 

SUHAJ, M. ? KOREŇOVSKÁ, M.:

Identification of cheese species origin by pattern recognition processing of elemental data. (Identifikácia druhového pôvodu syrov pattern recognition spracovaním elementálnych dát.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 174-180. 

ŠALGOVIČOVÁ, D.:

Estimation of long-term dietary exposure of the inhabitants of Slovak Republic to polychlorinated biphenyls. (.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 186-194.

ŠALGOVIČOVÁ, D. ? PAVLOVIČOVÁ, D.:

Exposure of the population of the Slovak Republic to dietary polychlorinated biphenyls. (Expozícia obyvateľstva polychlórovanými bifenylmi v Slovenskej republike.) Food and Chemical Toxicology, 45, 2007, č. 9, s. 1641-1649. 

ŠALGOVIČOVÁ, D. ? PAVLOVIČOVÁ, D.:

Dietary exposure to mercury in the Slovak Republic. (Expozícia ortuťou v Slovenskej republike.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 134-143. 

ŠOLTÉS, L. ? KOGAN, G. ? STANKOVSKÁ, M. ? MENDICHI, R. ? RYCHLÝ, J. ? SCHILLER, J. ? GEMEINER, P.:

Degradation of high-molecular-mass hyaluronan and characterization of fragments. (Degradácia vysokomolekulového hyaluronanu a charakterizácia fragmentov.) Biomacromolecules, 8, 2007, č. 9, s. 2697-2705.

ŠOLTÉS, L. ? STANKOVSKÁ, M. ? KOGAN, G. ? MENDICHI, R. ? SASINKOVÁ, V. ? GEMEINER, P.:

Degradation of high-molecular-mass hyaluronan by an oxidative system comprising ascorbate, Cu (II) and hydrogen peroxide: Inhibitory action of antiinflammatory drugs - naproxen and acetylsalicylic acid. (Degradácia vysokomolekulového hyaluronanu oxidačným systémom askorbová, Cu(II) a peroxidu vodíka: Inhibíčny účinok protizápalovách liečiv - naproxén a kyselina acetylsalicylová.) Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 44, 2007, č. 5, s. 1056-1063.

VRANOVÁ, J. ? BEDNÁRIKOVÁ, A. ? CIESAROVÁ, Z.:

In-house validation of a simple HS GC/MS method for determination of furan levels in food. (Interná validácia jednoduchej head space GC/MS metódy na stanovenie furánu v potravinách.) Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 123-127. 

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2006

BREŽNÁ, B. - HUDECOVÁ, L. - KUCHTA, T.:

Detection of pea in food by real-time polymerase chain reaction (PCR). (Dôkaz hrachu v potravinách použitím real-time polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).) European Food Research and Technology, 222, 2006, č. 5-6, s. 600-603. 

BREŽNÁ, B. - HUDECOVÁ, L. – KUCHTA, T.:

A novel real-time polymerase chain reaction (PCR) method for the detection of walnuts in food. (Nová real-time polymerázová reťazová reakcia (PCR) na dôkaz vlašských orechov v potravinách.) European Food Research and Technology, 223, 2006, č. 3, s. 373-377.

CIESAROVÁ, Z. - KISS, E. - BOEGL, P.:

Impact of L-asparaginase on acrylamide content in potato product. (Vplyv L-asparaginázy na obsah akrylamidu v zemiakových produktoch.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 141-146. 

CIESAROVÁ, Z. - KISS, E. - KOLEK, E.:

Study of factors affecting acrylamide levels in model systems. (Štúdium faktorov ovplyvňujúcich hladinu akrylamidu v modelových systémoch.) Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 3, s. 133-137. 

DAŠKO, Ľ. - RAUOVÁ, D. - BELAJOVÁ, E.:

Comparison of the suitability of derivatisation agents in HPLC - fluorescence detection analysis of fumonisins. (Porovnanie vhodnosti derivatizačných činidiel v HPLC - analýza fumonizínov prostredníctvom fluorescenčnej detekcie.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 127-133. 

DOBRÍKOVÁ, E. - ŠALGOVIČOVÁ, D.:

Evaluation of soil and agricultural products’ contamination in the Spiš District of Slovakia. (Zhodnotenie kontaminácie pôdy a poľnohospodárskej produkcie v oblasti stredného Spiša.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 134-139. 

KOLEK, E. - ŠIMKO, P. - ŠIMON, P.:

Inhibition of acrylamide formation in asparagine/D-glucose model system by NaCl addition. (Inhibícia tvorby akrylamidu z asparagínu a D-glukózy prídavkom NaCl.) European Food Research and Technology, 224, 2006, č. 2, s. 283-284. 

KOLEK, E. - ŠIMKO, P. - ŠIMON, P.:

Effect of NaCl on the decrease of acrylamide content in a heat-treated model food matrix. (Vplyv NaCl na zníženie obsahu akrylamidu v tepelne opracovaných potravinových matriciach.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 17-20. 

KOREŇOVSKÁ, M.:

Determination of arsenic, antimony, and selenium by FI-HG-AAS in foods consumed in Slovakia. (Stanovenie arzénu, antimónu a selénu metódou FI-HG-AAS v potravinách konzumovaných na Slovensku.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 84-88.

KRASCSENICSOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T.:

Growth of Salmonella enterica in model mixed cultures during a two-step enrichment. (Rast Salmonella enterica v modelových zmesných kultúrach počas dvojstupňového rozmnoženia.) New Microbiologica, 29, 2006, č. 4, s. 261-267. 

KRASCSENICSOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - PANGALLO, D. - SIEKEL, P. - GIROTTI, S. - KUCHTA, T.:

Detection of Salmonella enterica in food on the next day after the sample collection using 5‘-nuclease polymerase chain reaction with end-point fluorimetry. (Dôkaz Salmonella enterica v potravinách v nasledujúci deň po odbere vzorky s použitím 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie s diskontinuálnou fluorometriou.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 30-33.

KRETOVÁ, M. - GRONES, J.:

Construction of shuttle vectors from pAP1 plasmid for cloning into Escherichia coli and Acetobacter strains. (.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 110-114. 

LEŠKOVÁ, E. - MOSNÁČKOVÁ, J. - KOVÁČIKOVÁ, E. - KOŠICKÁ, M. - PORUBSKÁ, J. – HOLĆÍKOVÁ, K.:

Vitamin losses: Retention during heat treatment and continual changes expressed by mathematical models. Review. (Straty vitamínov: Retencia počas tepelného spracovania a kontinuálne zmeny vyjadrené matematickými modelmi. Prehľadový článok.) Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 1, s. 252-276.

MÁRIÁSSYOVÁ, M.:

Antioxidant activity of some herbal extracts in rapeseed and sunflower oils. (Antioxidačná aktivita vybraných rastlinných extraktov v repkovom a slnečnicovom oleji.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 104-109.

OLEXOVÁ, L. - DOVIČOVIČOVÁ, Ľ. - ŠVEC, M. - SIEKEL, P. - KUCHTA, T.:

Detection of gluten-containing cereals in flours and “gluten-free” bakery products by polymerase chain reaction. (Dôkaz obilnín obsahujúcich glutén v múkach a "bezgluténových" pekárskych výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou.) Food Control, 17, 2006, č. 3, s. 234-237. 

ORAVCOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - KRASCSENICSOVÁ, K. - PANGALLO, D. - BREŽNÁ, B. - SIEKEL, P. - KUCHTA, T.:

Detection and quantification of Listeria monocytogenes by 5'-nuclease polymerase chain reaction targeting the actA gene. (Dôkaz a kvantifikácia Listeria monocytogenes 5'-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén actA.) Letters in Applied Microbiology, 42, 2006, č. 1, s. 15-18. 

PANGHYOVÁ, E. - KAČENOVÁ, D. - HAJDUŠKOVÁ, S. - MATULOVÁ, M. - KISS, E.:

Influence of free linoleic acid on the fatty acids profile of fermentation by selected probiotic bacteria. (Vplyv voľnej kyseliny linolovej na profil mastných kyselín vo fementácii vybranými probiotickými baktériami.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 159-165. 

PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T.:

Concentration dependence of recovery rates of an exogenous short linear DNA fragment from soya flour. (Koncentračná závislosť výťažností exogénneho krítkeho lineárneho fragmentu DNA zo sójovej múky.) European Food Research and Technology, 223, 2006, č. 1, s. 143-145.

POLOVKA, M.:

EPR spectroscopy: A tool to characterize stability and antioxidant properties of foods. (EPR spektroskopia: Nástroj na monitorovanie stability a antioxidačných vlastností potravín.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 1-11. 

POLOVKA, M. - POLOVKOVÁ, J. - VIZÁROVÁ, K. - KIRSCHNEROVÁ, S. - BIELIKOVÁ, L. – VRŠKA, M.:

The application of FTIR spectroscopy on characterization of paper samples, modified by Bookkeeper process. (Využitie FT-IR spektroskopie na sledovanie zmien vo vzorkách papiera, ošetreného procesom Bookkeper.) Vibrational Spectroscopy, 41, 2006, č. 1, s. 112-117. 

SKLÁRŠOVÁ, B. - ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. – BELAJOVÁ, E.:

Diffusion and adsorption of BaP from vegetable oils onto polyethylene terephtalate and low density polyethylene package. (Difúzia a adsorpcia BaP z rastlinných olejov na obaly z polyetylén tereftalátu a polyetylénu s nízkou hustotou.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 12-16. 

STEŠKOVÁ, A. - MOROCHOVIČOVÁ, M. - LEŠKOVÁ, E.:

Vitamin C degradation during storage of fortified foods. (Degradácia vitamínu C počas skladovania fortifikovaných potravín.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 55-61.

SUHAJ, M.:

Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review. (Izolácia antioxidantov korenín a ich antiradikálová aktivita: prehľad.) Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 6-7, s. 531-537. 

SUHAJ, M. - KOREŇOVSKÁ, M.:

Distribution of selected elements as wine origin markers in the wine-making products. (Distribúcia selektívnych prvkov ako markerov pôvodu vín v produktoch výroby vína.) Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 5, s. 232-240.

SUHAJ, M. - RÁCOVÁ, J. - POLOVKA, M. - BREZOVÁ, V.:

Effect of gamma-irradiation on antioxidant activity of black pepper (Piper nigrum L.). (Efekt gama žiarenia na antioxidačnú aktivitu čierneho korenia (Piper nigrum L.).) Food Chemistry, 97, 2006, č. 4, s. 696-704. 

ŠALGOVIČOVÁ, D. - KRÍŽOVÁ, S.:

Exposure of the population of the Slova Republic to nitrates. (Záťaž obyvateľstva Slovenskej republiky dusičnanmi.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 89-95.

ŠALGOVIČOVÁ, D. - ZMETÁKOVÁ, Z.:

Polychlorinated biphenyls in muscle tissue of freshwater fish in East Slovakia. (Polychlórované bifenyly v svalovine sladkovodných rýb na Východnom Slovensku.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 171-178.

ŠIMKO, P. - KOLEK, E. - SKLÁRŠOVÁ, B. - ŠIMON, P.:

Removal of benzene from water by adsorption on polymer materials. (Odstraňovanie benzénu z vody adsorbciou na polymérne materiály.) Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 179-182. 

ŠIMKO, P. - SKLÁRŠOVÁ, B. - ŠIMON, P. - BELAJOVÁ, E.:

Influence of package materials on benzo(a)pyrene concentration in sunflower oil. (Vplyv obalového materiálu na koncentráciu benzo(a)pyrénu v slnečnicovom oleji.) Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 3, s. 143-148.

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2005

BARTH, A. - SIEKEL, P. - SEDLÁROVÁ, E. - VALENT, A. - TOKHTAEVA, E.:

Study of immobilized and extracellular aminopeptidases of watermelon. (Štúdium imobilizovaných a extracelulárnych aminopeptidáz melónu.) Acta Histochemica, 107, 2005, č. 4, s. 253-259. 

BREŽNÁ, B. - HUDECOVÁ, L. - KUCHTA, T.:

Detection of peanuts in food products by real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz arašidov v potravinárskych výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou v usporiadaní real time.) Archiv für Lebensmittelhygiene, 56, 2005, č. 5, s. 112-113. 

CIESAROVÁ, Z.:

Minimization of acrylamide content in food. (Minimalizácia obsahu akrylamidu v potravinách.) Chemické listy, 99, 2005, č. 7, s. 483-491. 

DAŠKO, Ľ. - BELAJOVÁ, E. - RAUOVÁ, D. - KOVÁČ, M.:

Determination of ochratoxin A in beer. (Stanovenie ochratoxínu A v pive.) Czech Journal of Food Science, 23, 2005, č. 2, s. 69-73. 

DAŠKO, Ľ. - RAUOVÁ, D. - BELAJOVÁ, E. - KOVÁČ, M.:

Determination of fumonisins B1 and B2 in beer. (Stanovenie fumonizínu B1 a B2 v pive.) Czech Journal of Food Science, 23, 2005, č. 1, s. 20-26. 

KACLÍKOVÁ, E. - KRASCSENICSOVÁ, K. - PANGALLO, D. - KUCHTA, T.:

Detection and quantification of Citrobacter freundii and C. braakii by 5? nuclease polymerase chain reaction. (Dôkaz a kvantifikácia Citrobacter freundii a C. braakii 5?-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou.) Current Microbiology, 51, 2005, č. 4, s. 229-232. 

KACLÍKOVÁ, E. - PANGALLO, D. - ORAVCOVÁ, K. - DRAHOVSKÁ, H. - KUCHTA, T.:

Quantification of Escherichia coli by kinetic 5'-nuclease polymerase chain reaction (real-time PCR) oriented to sfmD gene. (Kvantifikácia Escherichia coli kinetickou 5'-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou (real-time PCR) orientovanou na gén sfmD.) Letters in Applied Microbiology, 41, 2005, č. 2, s. 132-135. 

KOREŇOVSKÁ, M. - SUHAJ, M.:

Application of GF-AAS methods for As3+ and As5+ determination in fish products. (Aplikácia metódy GF-AAS na stanovenie As3+ a As5+ v rybích produktoch.) Chemical Papers, 59, 2005, č. 3, s. 153-156.

KOREŇOVSKÁ, M. - SUHAJ, M.:

Identification of some Slovakian and European wines origin by the use of factor analysis of elemental data. (Identifikácia pôvodu slovenských a európskych vín využitím faktorovej analýzy elementálnych dát.) European Food Research and Technology, 221, 2005, č. 3-4, s. 550-558. 

KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - KOVÁČ, M.:

Assessment of Slovak population exposure to cadmium. (Expozícia obyvateľstva kadmiom v Slovenskej republike.) European Food Research and Technology, 221, 2005, č. 5, s. 700-706. 

KRKOŠKOVÁ, B. - MRÁZOVÁ, Z.:

Prophylactic components of buckwheat. (Profylaktické zložky pohánky.) Food Research International, 38, 2005, č. 5, s. 561-568. 

MIKASOVÁ, E. - DRAHOVSKÁ, H. - SZEMES, T. - KUCHTA, T. - KARPÍŠKOVÁ, R. - SÁSIK, M. - TURŇA, J.:

Characterization of Salmonella enterica serovar Typhimurium strains of veterinary origin by molecular typing methods. (Charakterizácia kmeňov Salmonella enterica sérovar  Typhimurium veterinárneho pôvodu molekulárno-biologickými typizačnými metódami.) Veterinary Microbiology, 109, 2005, č. 1-2, s. 113-120.

MIKASOVÁ, E. - ORAVCOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T. - DRAHOVSKÁ, H.:

Typing of food-borne Listeria monocytogenes by polymerase chain reaction - restriction enzyme analysis (PCR-REA) and amplified fragment length polymorphism (AFLP). (Typizácia Listeria monocytogenes kontaminujúcich potraviny použitím polymerázovej reťazovej reakcie - restrikčnej analýzy (PCR-REA) a polymorfizmu amplifikovaných fragmentov (AFLP).) New Microbiologica, 28, 2005, č. 3, s. 265-270. 

PEŤKA, J. - FERREIRA, V. - CACHO, J.:

Posterior evaluation of odour intensity in Gas chromatography - olfactometry: comparison of methods for calculation of panel intensity and their consequences. (Následné hodnotenie intenzity vône v plynovej chromatografii - olfaktometrii: porovnanie metód výpočtu celkovej intenzity a ich dôsledkov.) Flavour and Fragrance Journal, 20, 2005, č. 3, s. 278-287.

SIEKEL, P.:

Safe production of genetically modified food. (Bezpečná produkcia geneticky modifikovaných potravín.) Biologia, 60, 2005, č. Suppl. 17, s. 159-162. 

STANO, J. - MIČIETA, K. - SIEKEL, P. - BLANÁRIKOVÁ, V.:

Determination of alfa-glucosidase activity secreted by californian poppy cells Eschscholtzia californica. (Stanovenie alfa-glukozidázovej aktivity sekretovanej z buniek Kalifornského maku Eschscholtzia californica.) Biologia, 60, 2005, č. 4, s. 477-478. 

SUHAJ, M. - KOREŇOVSKÁ, M.:

Application of elementary analysis for identification of wine origin. (Aplikácia elementárnej analýzy na identifikáciu pôvodu vín.) Acta Alimentaria, 34, 2005, č. 4, s. 393-401. 

ŠIMKO, P.:

Factors affecting elimination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat foods and liquid smoke flavors. (Faktory ovplyvňujúce elimináciu polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových výrobkoch a kvapalných údiacich preparátoch.) Molecular Nutrition & Food Research, 40, 2005, č. 7, s. 637-647. 

ŠIMKO, P. - SKLÁRŠOVÁ, B. - ŠIMON, P. - BELAJOVÁ, E.:

Decrease of benzo(a)pyrene concentration in rapeseed oil packed in polyethylene terephtalate. (Znižovanie koncentrácie benzo(a)pyrénu v repkovom oleji balenom do polyetylén tereftalátu.) European Journal of Lipid Science and Technology, 107, 2005, č. 3, s. 187-192.

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2004

BELAJOVÁ, E. - SUHAJ, M.:

Determination of phenolic constituents in citrus juices: Method of high performance liquid chromatography. (Stanovenie fenolických zložiek v citrusových šťavách: Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie.) Food Chemistry, 86, 2004, č. 3, s. 339-343. 

D'AGOSTINO, M. - WAGNER, M. - VAZQUEZ-BOLAND, J. A. - KUCHTA, T. - KARPÍŠKOVÁ, R. - HOORFAR, J. - NOVELLA, S. - SCORTI, M. - ELLISON, J. - MURRAY, A. - FERNANDES, I. - KUHN, M. - PAZLAROVÁ, J. - HEUVELINK, A. - COOK, N.:

A validated PCR-based method to detect Listeria monocytogenes using raw milk as a food model - towards an international standard. (Validovaná PCR-metóda na dôkaz Listeria monocytogenes s použitím surového mlieka ako modelovej potraviny - príprava medzinárodnej normy.) Journal of Food Protection, 67, 2004, č. 8, s. 1646-1655. 

DOVIČOVIČOVÁ, Ľ. - OLEXOVÁ, L. - PANGALLO, D. - SIEKEL, P. - KUCHTA, T.:

Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of celery (Apium graveolens) in food. (Polymerázová reťazová reakcia (PCR) na dôkaz zeleru (Apium graveolens) v potravinách.) European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 5, s. 493-495. 

FARKAŠ, P. - HOLLÁ, M. - VAVERKOVÁ, S.:

Composition of the essential oil from the flowerheads of Chamaemelum nobile (L.) All. (Asteraceae) cultivated in Slovak Republic. (.) Journal of Essential Oil Research, 15, 2003, č. 2, s. 83-85. 

FERANCOVÁ, A. - HEILEROVÁ, Ľ. - KORGOVÁ, E. - ŠILHÁR, S. - ŠTEPÁNEK, I. - LABUDA, J.:

Anti/pro-oxidative properties of selected standard chemicals and tea extracts investigated by DNA-based electrochemical biosensor. (Anti/pro-oxidačné vlastnosti vybraných štandardov a čajových extraktov hodnotených DNA elektrochemickým biosenzorom.) European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 4, s. 416-420. 

HEILEROVÁ, Ľ. - BUČKOVÁ, M. - TARAPČÍK, P. - ŠILHÁR, S. - LABUDA, J.:

Comparison of antioxidative activity data for aqueous extracts of lemon balm, oregano, thyme and agrimony obtained by conventional methoda and the DNA-based biosensor. (Porovnanie údajov antioxidačnej aktivity pre rastlinné extrakty medovky lekárskej, pamajoránu obyčajného, materinej dúšky a repíka lekárskeho získanými bežnými metódami a DNA biosenzorom.) Czech Journal of Food Sciences, 21, 2003, č. 2, s. 78-84. 

KACLÍKOVÁ, E. - ORAVCOVÁ, K. - KUCHTA, T. - PANGALLO, D.:

Comparison of three polymerase chain reaction-based methods for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Porovnanie troch metód založených na polymerázovej reťazovej reakcii na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.) Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 12, 2004, č. 2, s. 107-113. 

KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - KOVÁČ, M.:

Assessment of Slovak population exposure to lead. (Expozícia obyvateľstva olovom v Slovenskej republike.) European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 254-259.

LABUDA, J. - BUČKOVÁ, M. - HEILEROVÁ, Ľ. - ŠILHÁR, S. - ŠTEPANEK, I.:

Evaluation of the redox properties and anti/pro-oxidant effects on selected flavonoids by mean of a DNA-based electrochemical biosensor. (Hodnotenie redox vlastností a anti/prooxidačný efekt vybratých flavonoidov DNA elektrochemickým biosenzorom.) Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 2003, č. , s. 168-173.

MALORNY, B. - COOK, N. - D'AGOSTINO, M. - DE MEDICI, D. - CROCI, L. - ABDULMAWJOOD, A. - FACH, P. - KARPÍŠKOVÁ, R. - AYMERICH, T. - KWIATEK, K. - KUCHTA, T. - HOORFAR, J.:

Multicenter validation of PCR-based method for detection of Salmonella in chicken and pig samples. (Medzilaboratórna skúška PCR-metódy na dôkaz salmonel v kuracích a prasačích vzorkách.) Journal of AOAC International, 87, 2004, č. 4, s. 861-866. 

OLEXOVÁ, L. - DOVIČOVIČOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T.:

Comparison of three types of methods for the isolation of DNA from flours, biscuits and instant paps. (Porovnanie troch typov metód na izoláciu DNA z múk, keksov a instantných kaší.) European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 4, s. 390-393. 

PIKNOVÁ, Ľ. - KACLÍKOVÁ, E. - PANGALLO, D. - POLEK, B. - KUCHTA, T.:

Quantification of Salmonella by 5'-nuclease real-time polymerase chain reaction targeted to fimC gene. (Kvantifikácia salmonel 5'-nukleázovou real-time polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén fimC.) Current Microbiology, 49, 2004, č. 6, s. 383-387. 

PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T. - DRAHOVSKÁ, H. - PANGALLO, D.:

Determination of recovery rates of DNA from food using exogenous linear DNA fragments. (Stanovenie výťažnosti DNA z potravín použitím exogénnych lineárnych fragmentov DNA.) Industrie Alimentari, 43, 2004, č. 10, s. 1129-1132. 

SCHMIDT, S. - NIKLOVÁ, I. - POKORNÝ, J. - FARKAŠ, P. - SEKRETÁR, S.:

Antioxidant activity of evening primrose phenolics in sunflower and rapeseed oils. (.) European Journal of Lipid Science And Technology, 105, 2003, č. 8, s. 427-435. 

STROKA, J. - DAŠKO, Ľ. - SPANGENBERG, B. - ANKLAM, E.:

Determination of the mycotoxin, sterigmatocystin, by thin-layer chromatography and reagentfree derivatisation. (Stanovenie mykotoxínu, sterigmatocystínu, tenkovrstvovou chromatografiou derivatizáciou bez reagentov..) Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27, 2004, č. 13, s. 2101-2111. 

ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - BELAJOVÁ, E.:

Lowering of concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in liquid media by sorption into polyethylene terephtalate - a model study. (Znižovanie koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kvapalnej fáze sorpciou do polyetylén tereftalátu - modelová štúdia.)  European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 273-276. 

TILEMANN, I. - TOKHTAEVA, E. - SEDLAROVA, E. - BARTH, A. - VALENT, A. - SIEKEL, P. - DURICEK, M.:

Lactase in immobilised cells of watermelon. (Laktáza v imobilizovaných bunkách vodného melónu.) Chemistry of Natural Compounds, 39, 2003, č. , s. 394-398.

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2003

FERREIRA, V. - PEŤKA, J. - AZNAR, M. - CACHO, J.:

Quantitative gas chromatography-olfactometry. Analytical characteristics of a panel of judges using a simple quantitative scale as gas chromatography detector. (.) Journal of Chromatography A, 1002, 2003, č. , s. 169-178.

KACLÍKOVÁ, E. - PANGALLO, D. - DRAHOVSKÁ, H. - ORAVCOVÁ, K. - KUCHTA, T.:

Detection of Listeria monocytogenes in food, equivalent to EN ISO 11290-1 or ISO 10560, by a three-days polymerase chain reaction-based method. (Dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách ekvivalentný EN ISO 11290-1 alebo ISO 10560 použitím trojdňovej metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcii.) Food Control, 14, 2003, č. 3, s. 175-179. 

KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - ŠIMKO, P. - LUKÁČOVÁ, D.:

Using capillary isotachophoresis for the determination of biogenic amines and D-isocitric acid in food products. (Využitie kapilárnej izotachoforézy na stanovenie biogénnych amínov a D-izocitrónovej kyseliny v potravinárskych výrobkoch.) Nahrung, 47, 2003, č. 3, s. 188-190. 

KOREŇOVSKÁ, M.:

Optimization of selenium determination in vegetables, fruits, and dairy products by flow injection hydride generation atomic absorption spectrometry. (Optimalizácia stanovenia selénu v zelenine, ovocí a mliečnych výrobkoch metódou hydridovej generácie atómovej absorpčnej spektrometrie.) Chemical Papers (Chemické Zvesti), 57, 2003, č. 3, s. 155- 57.

KRAHULCOVÁ, J. - PANGALLO, D. - PIKNOVÁ, Ľ. - SIEKEL, P. - KUCHTA, T.:

Polymerase chain reaction for the detection of Phaseolus vulgaris beans in chestnut purée. (Polymerázová reťazová reakcia na dôkaz fazule Phaseolus vulgaris v gaštanovom pyré.) European Food Research and Technology, 217, 2003, č. 1, s. 80-82. 

LAUKOVÁ, D. - VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - SCHMIDT, Š.:

Quantitative analysis of acid tolerance Candida maltosa YP1. (Kvantitatívna analýza acidotolerantnej kvasinky Candida maltosa YP1.) Chemické listy (Special Issue - 55. zjazd chemických spoločností, 8.-12. september 2003 Košice), 97, 2003, č. 8, s. 794. 

BELAJOVÁ, E. - SUHAJ, M.:

Determination of phenolic constituents in citrus juices: Method of high performance liquid chromatography. (Stanovenie fenolických zložiek v citrusových šťavách: Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie.) Food Chemistry, 86, 2004, č. 3, s. 339-343.

D'AGOSTINO, M. - WAGNER, M. - VAZQUEZ-BOLAND, J. A. - KUCHTA, T. - KARPÍŠKOVÁ, R. - HOORFAR, J. - NOVELLA, S. - SCORTI, M. - ELLISON, J. - MURRAY, A. - FERNANDES, I. - KUHN, M. - PAZLAROVÁ, J. - HEUVELINK, A. - COOK, N.:

A validated PCR-based method to detect Listeria monocytogenes using raw milk as a food model - towards an international standard. (Validovaná PCR-metóda na dôkaz Listeria monocytogenes s použitím surového mlieka ako modelovej potraviny - príprava medzinárodnej normy.) Journal of Food Protection, 67, 2004, č. 8, s. 1646-1655. 

DOVIČOVIČOVÁ, Ľ. - OLEXOVÁ, L. - PANGALLO, D. - SIEKEL, P. - KUCHTA, T.:

Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of celery (Apium graveolens) in food. (Polymerázová reťazová reakcia (PCR) na dôkaz zeleru (Apium graveolens) v potravinách.) European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 5, s. 493-495. 

FARKAŠ, P. - HOLLÁ, M. - VAVERKOVÁ, S.:

Composition of the essential oil from the flowerheads of Chamaemelum nobile (L.) All. (Asteraceae) cultivated in Slovak Republic. (.) Journal of Essential Oil Research, 15, 2003, č. 2, s. 83-85.

FERANCOVÁ, A. - HEILEROVÁ, Ľ. - KORGOVÁ, E. - ŠILHÁR, S. - ŠTEPÁNEK, I. - LABUDA, J.:

Anti/pro-oxidative properties of selected standard chemicals and tea extracts investigated by DNA-based electrochemical biosensor. (Anti/pro-oxidačné vlastnosti vybraných štandardov a čajových extraktov hodnotených DNA elektrochemickým biosenzorom.) European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 4, s. 416-420. 

HEILEROVÁ, Ľ. - BUČKOVÁ, M. - TARAPČÍK, P. - ŠILHÁR, S. - LABUDA, J.:

Comparison of antioxidative activity data for aqueous extracts of lemon balm, oregano, thyme and agrimony obtained by conventional methoda and the DNA-based biosensor. (Porovnanie údajov antioxidačnej aktivity pre rastlinné extrakty medovky lekárskej, pamajoránu obyčajného, materinej dúšky a repíka lekárskeho získanými bežnými metódami a DNA biosenzorom.) Czech Journal of Food Sciences, 21, 2003, č. 2, s. 78-84. 

KACLÍKOVÁ, E. - ORAVCOVÁ, K. - KUCHTA, T. - PANGALLO, D.:

Comparison of three polymerase chain reaction-based methods for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Porovnanie troch metód založených na polymerázovej reťazovej reakcii na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.) Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 12, 2004, č. 2, s. 107-113. 

KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - KOVÁČ, M.:

Assessment of Slovak population exposure to lead. (Expozícia obyvateľstva olovom v Slovenskej republike.) European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 254-259.

LABUDA, J. - BUČKOVÁ, M. - HEILEROVÁ, Ľ. - ŠILHÁR, S. - ŠTEPANEK, I.:

Evaluation of the redox properties and anti/pro-oxidant effects on selected flavonoids by mean of a DNA-based electrochemical biosensor. (Hodnotenie redox vlastností a anti/prooxidačný efekt vybratých flavonoidov DNA elektrochemickým biosenzorom.) Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 2003, č. , s. 168-173. 

MALORNY, B. - COOK, N. - D'AGOSTINO, M. - DE MEDICI, D. - CROCI, L. - ABDULMAWJOOD, A. - FACH, P. - KARPÍŠKOVÁ, R. - AYMERICH, T. - KWIATEK, K. - KUCHTA, T. - HOORFAR, J.:

Multicenter validation of PCR-based method for detection of Salmonella in chicken and pig samples. (Medzilaboratórna skúška PCR-metódy na dôkaz salmonel v kuracích a prasačích vzorkách.) Journal of AOAC International, 87, 2004, č. 4, s. 861-866. 

OLEXOVÁ, L. - DOVIČOVIČOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T.:

Comparison of three types of methods for the isolation of DNA from flours, biscuits and instant paps. (Porovnanie troch typov metód na izoláciu DNA z múk, keksov a instantných kaší.) European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 4, s. 390-393.

PIKNOVÁ, Ľ. - KACLÍKOVÁ, E. - PANGALLO, D. - POLEK, B. - KUCHTA, T.:

Quantification of Salmonella by 5'-nuclease real-time polymerase chain reaction targeted to fimC gene. (Kvantifikácia salmonel 5'-nukleázovou real-time polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén fimC.) Current Microbiology, 49, 2004, č. 6, s. 383-387. 

PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T. - DRAHOVSKÁ, H. - PANGALLO, D.:

Determination of recovery rates of DNA from food using exogenous linear DNA fragments. (Stanovenie výťažnosti DNA z potravín použitím exogénnych lineárnych fragmentov DNA.) Industrie Alimentari, 43, 2004, č. 10, s. 1129-1132. 

SCHMIDT, S. - NIKLOVÁ, I. - POKORNÝ, J. - FARKAŠ, P. - SEKRETÁR, S.:

Antioxidant activity of evening primrose phenolics in sunflower and rapeseed oils. (.) European Journal of Lipid Science And Technology, 105, 2003, č. 8, s. 427-435. 

STROKA, J. - DAŠKO, Ľ. - SPANGENBERG, B. - ANKLAM, E.:

Determination of the mycotoxin, sterigmatocystin, by thin-layer chromatography and reagentfree derivatisation. (Stanovenie mykotoxínu, sterigmatocystínu, tenkovrstvovou chromatografiou derivatizáciou bez reagentov..) Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27, 2004, č. 13, s. 2101-2111. 

ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - BELAJOVÁ, E.:

Lowering of concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in liquid media by sorption into polyethylene terephtalate - a model study. (Znižovanie koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kvapalnej fáze sorpciou do polyetylén tereftalátu - modelová štúdia.) European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 273-276. 

TILEMANN, I. - TOKHTAEVA, E. - SEDLAROVA, E. - BARTH, A. - VALENT, A. - SIEKEL, P. - DURICEK, M.:

Lactase in immobilised cells of watermelon. (Laktáza v imobilizovaných bunkách vodného melónu.) Chemistry of Natural Compounds, 39, 2003, č. , s. 394-398. 

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2002

FERREIRA, V. - PEŤKA, J. - AZNAR, M.:

Aroma extract dilution analysis. (Zrieďovacia analýza extraktov aróm.) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 2002, č. 6, s. 1508-1514. 

KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - ŠIMKO, P. - POLONSKÝ, J. - LUKÁČOVÁ, D.:

Determination of biogenic amines during lactic acid fermentation of vegetable juices. (Stanovenie biogénnych amínov vznikajúcich v zeleninových šťavách počas fermentácie baktériami mliečneho kvasenia.) Chemické listy, 96, 2002, č. , s. 164-165. 

KOVÁČ, M. - HOLČÍKOVÁ, K.:

Introduction. (Úvod.) Journal of Food Composition and Analysis (Proceedings from the 4th International Food Data Conference), 15, 2002, Special Issue, s. . 

MÁRIÁSSYOVÁ, M. - ŠILHÁR, S.:

Antioxidants from grape marc. (Antioxidanty z hroznových výliskov.) Chemické listy, 96, 2002, č. S, s. S170-S171.  

PANGALLO, D. - KARPÍŠKOVÁ, R. - TURŇA, J. - KUCHTA, T.:

Typing of food-borne Listeria monocytogenes by the optimized repetitive extragenic palindrome-based polymerase chain reaction (REP-PCR). (Typizácia Listeria monocytogenesizolovaných z potravín optimalizovanou polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na repetitívne extragénové palindrómy (REP-PCR).) New Microbiologica, 24, 2002, č. , s. 449-454.

PIKNOVÁ, Ľ. - ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - DRAHOVSKÁ, H. - SÁSIK, M. - KUCHTA, T.:

Detection of Salmonella in food, equivalent to ISO 6579, by a three-days polymerase chain reaction-based method. (Dôkaz salmonel v potravinách ekvivalentný ISO 6579 použitím trojdňovej metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcii.) Food Control, 13, 2002, č. 3, s. 191-194. 

PIKNOVÁ, Ľ. - ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - FARKAŠ, P. - PANGALLO, D. - KUCHTA, T.:

Rivelazione di soia in prodotti di carne mediante PCR e analisi degli steroli. (Dôkaz sóje v mäsových výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou a analýzou sterolov.) Industrie Alimentari, 41, 2002, č. 2, s. 163-166. 

ŠIMKO, P.:

Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and liquid smoke flavourings by gas chromatography and high pressure liquid chromatography. (Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových výrobkov a kvapalných údiacich preparátoch plynovou chromatografiou a vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou.) Journal of Chromatography B, 770, 2002, č. 1-2, s. 3-18. 

ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - BELAJOVÁ, E.:

Interaction of polyethylene terephtalate packaging with polycyclic aromatic hydrocarbons contained in vegetable oil and water. (Interakcia polyetyléntereftalátu s polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi obsiahnutými v rastlinnom oleji a vode.) Chemické listy, 96, 2002, č. , s. 141-144. 

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 2001

DRAHOVSKÁ, H. - TURŇA, J. - PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T. - SZITASOVÁ, I. - ŠKARKOVÁ, A. - SÁSIK, M.:

Detection of Salmonella by polymerase chain reaction targeted to fimC gene. (Dôkaz salmonel polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén fimC.) Biológia, 56, 2001, č. 5, s. 607-612. 

JEŽEK, J. - SUHAJ, M.:

Application of capillary isotachophoresis for fruit juice authentication. (Aplikácia kapilárnej izotachoforézy na autentifikáciu ovocných štiav.) Journal of Chromatography A, 916, 2001, č. 1-2, s. 185-189.

KACLÍKOVÁ, E. - HANZELOVÁ, B. - PANGALLO, D. - KUCHTA, T.:

La separazione immunomagnetica per ridurre il tempo di rivelazione di Listeria spp. (Imunomagnetická separácia na urýchlenie dôkazu Listeria spp.) Industrie Alimentari, 40, 2001, č. 4, s. 407-410. 

KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T. - KAY, H. - GRAY, D.:

Separation of Listeria from cheese and enrichment media using antibody-coated microbeads and centrifugation. (Separácia listérií zo syrov a rozmnožovacích médií použitím mikroguľôčok pokrytých protilátkou a centrifugáciou.) Journal of Microbiological Methods, 46, 2001, č. 1, s. 63-67. 

PANGALLO, D. - KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T. - DRAHOVSKÁ, H.:

Detection of Listeria monocytogenes by polymerase chain reaction oriented to inlB gene. (Dôkaz Listeria monocytogenes polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén inlB.) New Microbiologica, 24, 2001, č. 4, s. 333-339. 

PANGALLO, D. - KUCHTA, T. - DRAHOVSKÁ, H.:

Preparazione di un controllo interno mimic per una multiplex PCR per la rivelazione di Listeria monocytogenes. (Príprava vnútornej kontroly pre multiplex PCR na dôkaz Listeria monocytogenes.) Industrie Alimentari, 40, 2001, č. 2, s. 152-154. 

PEŤKA, J. - ETIÉVANT, P. - CALLEMENT, G.:

Suitability of different plastic materials for head or nose spaces short therm storage. (Vhodnosť rozličných plastových materiálov pre krátkodobé skladovanie head alebo nose space.) Analusis, 28, 2000, č. 4, s. 330-335. 

PEŤKA, J. - MOCÁK, J. - FARKAŠ, P. - BALLA, B. - KOVÁČ, M.:

Classification of Slovak varietal white wines by volatile compounds. (Klasifikácia slovenských odrodových bielych vín pomocou prchavých látok.) Journal of the Science of Food and Agriculture, 81, 2001, č. 12, s. 1533-1539.

SÁDECKÁ, J. - POLONSKÝ, J. - ŠIMKO, P. - KARASOVÁ, G.:

Determination of citric and isocitric acids in fruit juices by cappilary electrophoresis. (Stanovenie citrónovej a izocitrónovej kyseliny v ovocných šťavách kapilárnou elektroforézou.) European Food Research and Technology, 213, 2001, č. , s. 161-164. 

JANEKOVÁ, K. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M.:

Spoľahlivosť kontroly dusičnanov v potravinovom reťazci. II. Posúdenie vhodnosti používaných metód. (Quality of nitrate control in food chain. II. Assessment of used methods.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 273-284. 

KOREŇOVSKÁ, M.:

Sledovanie vybraných prvkov v biotechnologickej výrobe mliečnanu sodného a kyseliny mliečnej. (Observation of selected elements in a biotechnology production of sodium lactate and lactic acid.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 1, s. 55-62. 

KOREŇOVSKÁ, M.:

Arzén v obilninách, olejninách a krmivách dopestovaných na Slovensku v rokoch 1997-1999. (Arsenic in cereals, oilseeds and forages produced in Slovakia in 1997-1999.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 2, s. 145-150. 

KOREŇOVSKÁ, M. - POLÁČEKOVÁ, O.:

Distribúcia stopových prvkov pri výrobe repkového a makového panenského oleja. (Trace elements distribution in production of virgin rapeseed and poppy oil.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 265-271. 

KOVÁČ, M. - ŠIMKO, P.:

50 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho. (50 years of Food Research Institute.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 231-240. 

KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - SVĚTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.:

Vyhodnotenie výsledkov Čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách". (Evaluation of the results of the Partial Monitoring System "Food and Feed Contaminants".) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 1, s. 63-72. 

KRKOŠKOVÁ, B. - MACOVÁ, E. - MATULOVÁ, L.:

Analytické postupy delenia a stanovenia gliadínov. (Analytical procedures for fractionation and determination of gliadins.) Poľnohospodárstvo, 46, 2000, č. 9, s. 682-690. 

PEŤKA, J.:

Stručný profil aromatických látok vína. (A short report on aroma profile of wines.) Vinohrad, 2000, č. 6, s. 128/129. 

PEŤKA, J.:

Vína severného Španielska. (Wines of the Northern of Spain.) Vinohrad a víno, 1, 2001, č. 6, s. . 

PEŤKA, J. - FARKAŠ, P.:

Prchavé látky vo víne - zloženie a ich vplyv na arómu. I. Primárne aromatické látky. (Volatile compounds in wine - composition and influence on aroma. I. Primary aroma compounds.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 2, s. 91-100. 

PEŤKA, J. - FARKAŠ, P.:

Prchavé látky vo víne - zloženie a ich vplyv na arómu. II. Sekundárne aromatické látky. (Volatile compounds in wine - composition and influence on aroma. II. Secondary aroma compounds.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 3, s. 173-189.

PEŤKA, J. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M. - BALLA, B. - MOCÁK, J.:

Klasifikácia vybraných slovenských odrodových vín. (Classification of selected Slovak variety wines.) Kvasný průmysl, 46, 2000, č. 9, s. 244-247. 

RUŽIČKOVÁ, A. - POLÍVKA, Ľ. - KOREŇOVÁ, J. - JÁNYI, I.:

Posudzovanie účinnosti vybraných sanitačných prostriedkov. (Efficiency testing of selected sanitary agents.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 40, 2001, č. 1, s. 43-53. 

SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.:

Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie potravín. 3. Mäso a mäsové výrobky. (Methods to detect food adulteration and authentication. 3. Meat and meat products.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 241-254. 

ŠALGOVIČOVÁ, D. - KRÍŽOVÁ, S. - SVĚTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.:

Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok. (Centre for evaluation of food contaminants occurence.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 285-290. 

ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - KUCHTA, T. - SIEKEL, P.:

Dôkaz geneticky modifikovanej sóje v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou. (Detection of genetically modified soya in food using polymerase chain reaction.) Bulletin potravinárskeho výskumu, 39, 2000, č. 4, s. 255-264.

Časopisy abstrahované v Current Contents – Rok 1996 až 2000

BAXA, S.:

Nové možnosti využitia čakanky. (New possibility of chicory utilisation.) Listy cukrovarnické a řepařské, 113, 1997, č. 6, s. 165-167. 

BOBEK, P. - GALBAVÝ, Š. - MÁRIÁSSYOVÁ, M.:

The effect of red beet (Beta vulgaris var. rubra) fiber on alimentary hypercholesterolemia and chemically induced colon carcinogenesis in rats. (Vplyv vlákniny červenej repy (Beta vulgaris var. rubra) na nutričnú hypercholesterolémiu a chemicky indukovanú karcinogenézu hrubého čreva u potkana.) Nahrung, 44, 2000, č. 3, s. 184-187.

BRANDŠTETEROVÁ, E. - KUBALEC, P. - BOVANOVÁ, Ľ. - ŠIMKO, P. - BEDNÁRIKOVÁ, A. - MACHÁČKOVÁ, Ľ.:

SPE and MSPD as pre-separation techniques for HPLC of tetracyclines in meat, milk and cheese. (SPE a MSPD ako predseparačné techniky pre stanovenie tetracyklínov v mäse, mlieku a syre metódou HPLC.) Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 205, 1997, č. 4, s. 311-316. 

BRANDŠTETEROVÁ, E. - KUBALEC, P. - ŠIMKO, P. - MACHÁČKOVÁ, Ľ.:

SPE - HPLC determination of trimetoprin in tissue samples. (Stanovenie trimetoprínu metódou HPLC.) Pharmazie, 51, 1996, s. 984-986. 

BURIAN, J. - NGUYEN, T. - KĽUČÁR, Ľ. - GULLER,L. - LOYD-JONES, G. - STUCHLÍK, S. - FEJDI, P. - SIEKEL, P. - TURŇA, J.:

In vitro and in vivo cloning and phenotype characterisation of tellurite resistance determinant confered by plasmid pTE53 of clinical isolate of Escherichia coli. (Klonovanie in vitro a in vivo a charakterizácia génu teluritovej rezistencie z plazmidu pTE53 z klinického izolátu Escherichia coli.) Folia microbiologica, 43, 1998, č. 6, s. 589-600. 

FÁBRY, S. - GÁBOROVÁ, S. - BUJDÁKOVÁ, H. - KLOBUŠICKÝ, M. - VOLLEKOVÁ, A. - KUCHTA, T.:

Inhibition of germ tube formation, filamentation and ergosterol biosynthesis in Candida albicans treated with 6-amino-2-n-pentylthiobenzothiazole. (Inhibícia tvorby výpučkov, filamentácie a biosyntézy ergosterolu v Candida albicans účinkom 6-amino-2-npentyltiobenzotiazolu.) Folia Microbiologica, 44, 1999, č. 5, s. 523-526. 

FARKAŠ, P. - SÁDECKÁ, J. - KOVÁČ, M. - SIEGMUND, B. - LEITNER, E. - PFANNHAUSER, W.:

Key odourants of pressure-cooked hen meat. (Charakteristické aromatické látky tlakovo vareného slepačieho mäsa.) Food Chemistry, 60, 1997, č. 4, s. 617-621. 

GREGOROVÁ, D. - AUGUSTÍN, J. - VRBANOVÁ, A. - SLÁDEKOVÁ, D. - CSERHÁTI, T.:

Primárna biodegradácia alkylovaných sulfojantarátov zmesnou bakteriálnou kultúrou. (Primary biodegradation of a series of alkyl sulfosuccinates by mixed bacterial culture.) Folia Microbiologica, 44, 1999, č. 3, s. 323-327. 

HOLČÍKOVÁ, K.:

CEECFOODS - Network on food composition for Central and Eastern European Countries. (CEECFOODS - sieť databázových stredísk v oblasti zloženia potravín krajín strednej a východnej Európy.) Journal of Food Composition and Analysis, 13, 2000, č. 4, s. 705-707. 

KAROVIČOVÁ, J. - ŠIMKO, P.:

Determination of food synthetic phenolic antioxidants by HPLC. (Stanovenie syntetických fenolických antioxidantov v potravinách metódou HPLC.) Journal of Chromatography, 882, 2000, s. 271-281.

KOVÁČ, M. - HOLČÍKOVÁ, K.:

Food composition data in Eastern Europe. (Dáta o zložení požívatín vo Východnej Európe.) Food Chemistry, 57, 1996, č. 1, s. 165-169. 

KUCHTA, T. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M.:

Detection of soya in sausages by the analysis of sterols. (Dôkaz sóje v párkoch pomocou analýzy sterolov.)  Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 207, 1998, č.1, s. 77-79. 

KUCHTA, T. - KUBINEC, R. - FARKAŠ, P.:

Analysis of hopanoids in bacteria involved in food technology and food contamination. (Analýza hopanoidov v potravinársky významných baktériach.) FEMS Microbiology Letters,  159, 1998, č. 2, s. 221-225. 

KUCHTA, T. - LÉKAOVÁ, C. - KUBINEC, R. - RUSSELL, N. J.:

Inhibition of ergosterol biosynthesis is not accompanied by a change in fatty acid composition in Saccharomyces cerevisiae treated with the antifungal agent 6-amino-2-npentylthiobenzothiazole. (Inhibíciu biosyntézy ergosterolu nesprevádza zmena zloženia mastných kyselín v Saccharomyces cerevisiae pod vplyvom antifungálnej látky 6-amino-2-npentyltiobenzotiazolu.)  FEMS Microbiology Letters, 150, 1997, č. 1, s. 43-47. 

MÚČKOVÁ, M. - BUJDÁKOVÁ, H. - KUCHTA, T.:

Synergy between 6-amino-2-n-pentylthiobenzothiazole and ergosterol biosynthesis-inhibiting antimycotics against Candida albicans in vitro. (Synergizmus medzi 6-amino-2-npentyltiobenzotiazolom a antimykotikami inhibujúcimi biosyntézu ergosterolu proti Candida albicans in vitro.) International Journal of Antimicrobial Agents, 15, 2000, č. 2, s. 153-154.

SIEGMUND, B. - LEITNER, E. - MAYER, I. - FARKAŠ, P. - SÁDECKÁ, J. - PFANNHAUSER, W. - KOVÁČ, M.:

Untersuchungen zur Problematik der Extraktion von Aromastoffen mit der simultanen Destillation-Extraktion nach Likens-Nickerson. (Príspevok ku problematike extrakcie aromatických látok simultánnou destiláciou-extrakciou podľa Likens-Nickersona.) Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 92, 1996, č. 9, s. 286-290. 

SIEGMUND, B. - LEITNER, E. - MAYER, I. - PFANNHAUSER, W. - FARKAŠ, P. - SÁDECKÁ, J. - KOVÁČ, M.:

5,6-Dihydro-2,4,6-trimethyl-4H-1,3,5-dithiazine - an aroma-active compound formed in course of the Likens-Nickerson extraction. (.) Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 205, 1997, s. 73-75. 

SIEKEL, P. - MIČIETA, K.:

Demonstration of proteolytic activity secreted from plant cells. (Preukázanie extracelulárnej proteolytickej aktivity rastlinných buniek.) Biologia (Bratislava), 53, 1998, č. 6, s. 791-793. 

ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - KHUNOVÁ, V.:

Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from water by migration into polyethylene. (Odstraňovanie polycyklických aromatických uhľovodíkov z vodného prostredia do polyetylénu.) Food Chemistry, 64, 1999, č. 1, s. 157-161. 

ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - REHÁKOVÁ, H. - ŠKARKOVÁ, A. - RIJPENS, N., - KUCHTA, T.:

Confirmation of presumptive Salmonella colonies by the polymerase chain reaction. (Potvrdenie podozrivých kolónií salmonel polymerázovou reťazovou rekaciou.) Journal of Food Protection, 61, 1998, č. 10, s. 1381-1383.

TRKOV, M. - MAJERÍKOVÁ, I. - JERŠEK, B. - ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - RIJPENS, N. - KUCHTA, T.:

Detection of Salmonella in food over 30 h using enrichment and polymerase chain reaction. (Dôkaz salmonel v potravinách počas 30 h s použitím kultivačného množenia a polymerázovej reťazovej reakcie.) Food Microbiology, 16, 1999, č. 4, s. 393-399.<-- SPÄŤ